སྤྱིར་བཏང་།

In the General section, you can select default settings for saving documents, and can select default file formats.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose - Load/Save - General.


Options Save Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


བླུགས་པ།

སྤྱོད་པ་པོའི་བཀོད་སྒྲིག་དང་མཉམ་དུ་ཡིག་ཚགས་ནང་བླུགས་པ།

ཡིག་ཚགས་དང་དེའི་གསོག་ཉར་གྱི་སྤྱོད་པ་པོའི་བཀོད་སྒྲིག་བླུགས་པ།

If Load user-specific settings with the document is not selected, the following user-specific settings still apply:

གཤམ་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ནི་ནམ་ཡང་ཡིག་ཚགས་དང་མཉམ་དུ་བླུགས་པ་ལས་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདི་ཉིད་བདམས་ཡོད་མེད་དང་འབྲེལ་བ་མེད།

སྤྱོད་པ་པོའི་བཀོད་སྒྲིག་དང་མཉམ་དུ་ཡིག་ཚགས་ནང་བླུགས་པ།

If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked.

Load view position with the document even if it was saved by a different user

Loads the view position settings saved in a document with the document even if it was saved by a different user.

If Load view position with the document even if it was saved by a different user is not selected, the view position will only be loaded with a document if the author metadata in the document matches the first and last name in - LibreOffice - User Data. Note that the author will only be saved with a document if the setting Apply user data in File - Properties - General is enabled.

ཉར་ཚགས།

རང་འགུལ་ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་

སྔོན་ལ་གཏོགས་གཤིས་ལ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པ།

[གཞན་ཉར།...]བཀའ་ཚིག་ག་དུས་བདམས་ན་ཡང་ཚང་མར་"གཏོགས་གཤིས།"གླེང་སྒྲོམ་མངོན།

རང་འགུལ་གྱིས་བདེ་འཇགས་གྲབས་སྤྱོད་འཛུགས་པ།

Saves the previous version of a document as a backup copy whenever you save a document. Every time LibreOffice creates a backup copy, the previous backup copy is replaced. The backup copy gets the extension .BAK.

To change the location of the backup copy, choose - LibreOffice - Paths, and then enter a new path for the backup file.

རང་འགུལ་གྱིས་བར་ཆོད་དུས་ཚོད་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ།

LibreOffice མཁོ་བའི་ཆ་འཕྲིན་ཡོད་ཚད་ཉར་ཚགས་བྱས་ཏེ་བརླག་འཐོར་བྱུང་བའི་སྐབས་ཁ་ཕྱེ་བའི་ཡིག་ཚགས་ཐམས་བཅད་སླར་གསོ་ཐུབ་རྒྱུར་སྤྱོད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཉར་ཚགས་དུས་ཚོད་ཀྱི་བར་ཆོད་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཆོག

སྐར་མ།

སྐར་མ་སྡེ་ཚན་དུ་བྱས་ནས་རང་འགུལ་གྱིས་འདེམས་གཞི་སླར་གསོ་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་བར་ཆོད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།

Automatically save the document too

Specifies that LibreOffice saves all open documents when saving auto recovery information. Uses the same time interval as AutoRecovery does.

Save URLs relative to file system

This option allows you to select the default for relative addressing of URLs in the file system and on the Internet. Relative addressing is only possible if the source document and the referenced document are both on the same drive.

ལྟོས་བཅས་གནས་ཡུལ་ནི་རྒྱུན་པར་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་གནས་སའི་དཀར་ཆག་ནས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་ ལྟོས་མེད་གནས་ཡུལ་ནི་རྒྱུན་པར་གཞིའི་དཀར་ཆག་ནས་འགོ་ཚུགས། གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་གིས་ལྟོས་བཅས་འདྲེན་སྤྱོད་དང་ལྟོས་མེད་འདྲེན་སྤྱོད་གཉིས་བརྡ་སྤྲོད་ཐོག་གི་དབྱེ་བ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད།

དཔེ་གཞིའི་ཡིག་ཚགས།

ཡིག་ཆའི་མ་ལག

དབྱིན་ཐཱ་དྲ་བ།

ལྟོས་བཅས།

../images/img.jpg

../images/img.jpg

ལྟོས་མེད།

file:///C:/work/images/img.jpg

https://myserver.com/work/images/img.jpg


warning

དྲན་སྒུལ་གསལ་བཤད་ནང་དོན་ནང་མངོན་པའི་ལམ་རྒྱུད་ནི་རྟགས་དུ་ལྟོས་མེད་ཀྱི་ལམ་རྒྱུད་ཡིན། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ནས་འདེམས་གཞི་འདི་སྤྱད་ན་ LibreOffice ཀྱིས་ HTML ཡིག་ཚགས་རྣམ་གཞག་སྟར་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའི་སྐབས་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ལམ་རྒྱུད་སྤྱོད་པར་བྱེད།


Select this box for relative saving of URLs in the file system.

དབྱིན་ཐཱ་དྲ་བའི་ནང་།

Select this box for relative saving of URLs to the Internet.

Default file format and ODF settings

ODF format version

LibreOffice 7.0 supports the OpenDocument format (ODF) version 1.3. The prior versions of LibreOffice support the file format ODF 1.2. Prior file formats cannot store all new features of the new software.

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduced new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1, 1.2, and 1.3.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.3, ODF 1.3 Extended, ODF 1.2, ODF 1.2 Extended, ODF 1.2 Extended (compatibility mode), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

note

Currently, the ODF 1.2 (Extended) or newer formats enable files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1, or ODF 1.2 format. You can select these format to save in the listbox. These older formats cannot store all new features, so the new format ODF 1.3 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compatibility mode) is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF 1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful if you need to interchange ODF documents with users who use pre-ODF 1.2 or ODF 1.2-only legacy applications.

LibreOffice 2.0 རྣམ་གཞག་གམ་ཁས་ལེན་རྣམ་གཞག་ནས་ཉར་ཚགས་མི་བྱེད་པའི་སྐབས་ཐ་ཚིག་བསྒྲགས།

ཁྱེད་ནས་LibreOffice 2.0 རྣམ་གཞག་ཐོག་ནས་སམ་"ཡོ་བྱད།"-"འདེམས་གཞི།"-"བླུགས་སྣོན་/ཉར་ཚགས།"-"སྤྱིར་བཏང་།"ནང་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཁས་ལེན་རྣམ་གཞག་ཕུད་པའི་རྣམ་གཞག་གི་ཐོག་ནས་ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའི་སྐབས་ཐ་ཚིག་ཆ་འཕྲིན་ཐོབ་པར་བདམས་ང་བྱས་ཆོག

རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའི་སྐབས་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་གང་ཞིག་ཚད་ལྡན་ཉར་ཚགས་རྣམ་གཞག་ཏུ་བརྩིས་ནས་སྤྱོད་པར་བདམས་ང་བྱ་ཆོག དཔེར་ན་ གལ་སྲིད་རྟག་ཏུ་ Microsoft Office སྤྱོད་པ་པོ་དང་ཡིག་ཚགས་བརྗེ་ལེན་བྱ་དགོས་ན་ གནས་འདིར་ Microsoft Office ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་དེ་LibreOffice གི་ཚད་ལྡན་རྣམ་གཞག་གཅིག་ཏུ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཆོག

ཡིག་ཚགས་རིགས།

ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལ་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་ཚད་ལྡན་དུ་མཚན་འཇོག་གནང་འདོད་པའི་ཡིག་ཚགས་རིགས་གཏན་འཁེལ་གནང་དགོས།

རང་འགུལ་ཉར་ཚགས།

སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་འདེམས་ངེས་རིགས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཉིད་ཡིག་ཆའི་རིགས་འདི་ལ་ཉར་ཚགས་དགོས་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ། ཡང་"གཞན་ཉར།"གླེང་སྒྲོམ་ནང་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ལ་ཡིག་ཆའི་རིགས་གཞན་འདེམས་ཆོག

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!