འདེམས་གཞི།

རང་ཉིད་ཀྱིས་བྱ་རིམ་འདེམས་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་དགོས།

སྒྲིག་བཟོ་བྱས་པ་རྣམས་རང་འགུལ་གྱིས་ཉར་ཚགས་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྡོང་འགྲེམས་གྲུབ་ཆའི་ནང་བཟོ་བཅོས་དགོས་རྒྱུའི་རྣམ་གྲངས་འདེམས་དགོས་ རྣམ་གྲངས་མིང་ཞིག་གི་མདུན་དུ་"+"རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བམ་ཆ་རྡེབ་བྱས་པས་དེའི་ནང་གི་འདེམས་གཞིའི་ནང་དོན་རྣམས་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་པ་དང་ "-"རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་པས་རྣམ་གྲངས་གབ་པར་འགྱུར།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཐེངས་དང་པོར་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་[ཡོ་བྱད།] – [འདེམས་གཞི།...]བདམས་པའི་སྐབས་ བྱ་རིམ་གྱིས་"སྤྱོད་པོའི་ཆ་འཕྲིན།"ནང་དོན་མངོན་པར་བྱེད། རྗེས་སུ་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་འདི་འདེམས་ཐེངས་རེར་ཐེངས་གོང་མའི་ཁ་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་འདེམས་གཞི་ཁྭ་ཡི་ནང་དོན་མངོན་པར་འགྱུར།


བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose .

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Note for macOS users: The Help mentions the menu path Tools - Options at numerous places. Replace this path with LibreOffice - Preferences on your macOS main menu. Both menu entries open the Options dialog box.Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Help

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories.

བླུགས་སྣོན་/ཉར་ཚགས།

ནང་འཇུག་དང་ཉར་ཚགས་ཀྱི་རྒྱུན་གཏན་གྱི་བཀོད་སྒྲིག

སྐད་བརྡའི་བཀོད་སྒྲིག

ཞོར་ཡིག་སྐད་ཆའི་མཚན་ཉིད་གཏོགས་གཤིས།

ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས།

བཀོད་སྒྲིག་འདི་དག་གིས་ LibreOffice ནང་གསར་དུ་འཇུག་པའི་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཏེ་ལས་སྣོན་དགོས་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད། མིག་སྔའི་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་བཀོད་སྒྲིག་ལ་མཚན་འཇོག་བྱེད། རྒྱུན་གཏན་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་འདི་དག་རང་འགུལ་གྱིས་ཉར་ཚགས་བྱེད།

HTML ཡིག་ཚགས་

HTML རྣམ་གཞག་ཐོག་ནས་ LibreOffice ཡིག་ཚགས་ཀྱི་རྩ་བའི་བཀོད་སྒྲིག་མཚན་འཇོག་བྱེད་པ།

ལས་དེབ།

གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གི་བཀོད་སྒྲིག་སྣ་ཚོགས་དང་མངོན་དགོས་པའི་ནང་དོན་དེ་བཞིན་དྲ་མིག་གཤར་བྱང་ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་འོད་རྟགས་ཀྱི་སྤོ་འགུལ་ཁ་ཕྱོགས་བཅས་མཚན་འཇོག་བྱ་དགོས། ད་དུང་རིམ་སྒྲིག་རེའུ་འགོད་ལ་མཚན་འཇོག་དང་ སིལ་གྲངས་ཚེག་གི་གནས་གྲངས་གཏན་འཁེལ་དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ཟིན་ཐོ་འགོད་པ་དང་བཟོ་བཅོས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་འབུར་དུ་མངོན་དགོས་པ་བཅས་སོ།

གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན།

གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་གསར་བཟོའི་ཇུས་འགོད་སྣ་ཚོགས་ལ་མཚན་ཉིད་འཇོག་པ་ དཔེར་ན་ནང་དོན་གང་དག་གསལ་བར་ངེས་གཏན་ཚོས་གཞི་གང་སྤྱོད་པ་ གང་ལྟར་དྲ་རྒྱའི་སྟར་སྒྲིག་སྤྱོད་མིན་ སྔར་བར་ཕྱི་རུ་གསལ་བཤད་དང་འགྲེལ་དོན་གཏག་པར་དགོས་མིན་

རིས་འགོད།

མཚན་ཉིད་དེ་རིས་འགོད་ཡིག་ཚགས་དུ་ཆ་ཚང་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པ་ དེའི་ནང་ནང་དོན་མངོན་པ་དགོས་པ་ དཔེ་སྡུར་བེད་སྤྱོད་མངོན་པ་ དྲ་རྣམ་བསྒྲིགས་ནས་ད་དུང་ཁས་ལེན་པའི་གཏག་པར་ནང་དོན་སོགས་དགོས་པ།

སྤྱི་འགྲོས།

Defines the print format and print options for all new formula documents. These options apply when you print a formula directly from LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Defines the general settings for the data sources in LibreOffice.

རིས་མཚོན།

མཚན་ཉིད་རེའུ་མིག་གི་སྤྱིར་བཏང་གཏན་འཁེལ།

དབྱིན་ཐཱ་དྲ་བ།

Specifies Internet settings.

Please support us!