འདེམས་གཞི།

རང་ཉིད་ཀྱིས་བྱ་རིམ་འདེམས་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་དགོས།

སྒྲིག་བཟོ་བྱས་པ་རྣམས་རང་འགུལ་གྱིས་ཉར་ཚགས་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྡོང་འགྲེམས་གྲུབ་ཆའི་ནང་བཟོ་བཅོས་དགོས་རྒྱུའི་རྣམ་གྲངས་འདེམས་དགོས་ རྣམ་གྲངས་མིང་ཞིག་གི་མདུན་དུ་"+"རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བམ་ཆ་རྡེབ་བྱས་པས་དེའི་ནང་གི་འདེམས་གཞིའི་ནང་དོན་རྣམས་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་པ་དང་ "-"རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་པས་རྣམ་གྲངས་གབ་པར་འགྱུར།

note

You see only the entries that are applicable to the current document. If the current document is a text document, you see the LibreOffice Writer entry, and so on for all modules of LibreOffice.


བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...


Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Apply

Applies the modified or selected values without closing the Options dialog.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Help

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories.

བླུགས་སྣོན་/ཉར་ཚགས།

ནང་འཇུག་དང་ཉར་ཚགས་ཀྱི་རྒྱུན་གཏན་གྱི་བཀོད་སྒྲིག

སྐད་བརྡའི་བཀོད་སྒྲིག

Defines the properties for additional languages.

ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས།

བཀོད་སྒྲིག་འདི་དག་གིས་ LibreOffice ནང་གསར་དུ་འཇུག་པའི་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཏེ་ལས་སྣོན་དགོས་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད། མིག་སྔའི་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་བཀོད་སྒྲིག་ལ་མཚན་འཇོག་བྱེད། རྒྱུན་གཏན་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་འདི་དག་རང་འགུལ་གྱིས་ཉར་ཚགས་བྱེད།

HTML ཡིག་ཚགས་

HTML རྣམ་གཞག་ཐོག་ནས་ LibreOffice ཡིག་ཚགས་ཀྱི་རྩ་བའི་བཀོད་སྒྲིག་མཚན་འཇོག་བྱེད་པ།

ལས་དེབ།

Defines various settings for spreadsheets, contents to be displayed, and the cursor direction after a cell entry. You can also define sorting lists, determine the number of decimal places and the settings for recording and highlighting changes.

གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན།

གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་གསར་བཟོའི་ཇུས་འགོད་སྣ་ཚོགས་ལ་མཚན་ཉིད་འཇོག་པ་ དཔེར་ན་ནང་དོན་གང་དག་གསལ་བར་ངེས་གཏན་ཚོས་གཞི་གང་སྤྱོད་པ་ གང་ལྟར་དྲ་རྒྱའི་སྟར་སྒྲིག་སྤྱོད་མིན་ སྔར་བར་ཕྱི་རུ་གསལ་བཤད་དང་འགྲེལ་དོན་གཏག་པར་དགོས་མིན་

རིས་འགོད།

མཚན་ཉིད་དེ་རིས་འགོད་ཡིག་ཚགས་དུ་ཆ་ཚང་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པ་ དེའི་ནང་ནང་དོན་མངོན་པ་དགོས་པ་ དཔེ་སྡུར་བེད་སྤྱོད་མངོན་པ་ དྲ་རྣམ་བསྒྲིགས་ནས་ད་དུང་ཁས་ལེན་པའི་གཏག་པར་ནང་དོན་སོགས་དགོས་པ།

སྤྱི་འགྲོས།

Defines the print format and print options for all new formula documents. These options apply when you print a formula directly from LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Defines the general settings for the data sources in LibreOffice.

རིས་མཚོན།

Defines the general settings for charts.

དབྱིན་ཐཱ་དྲ་བ།

Specifies Internet settings.

Please support us!