རེའུ་བྱང་སྣེ་སྟོན་ཡོ་བྱད་ཚང་

[རེའུ་བྱང་སྣེ་སྟོན་ཡོ་བྱད་ཚང་]ལ་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་གམ་གཞི་གྲངས་མཐོང་རིས་ཚོད་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ལ་སྤྱོད་པའི་རིས་རྟགས་ཚུད་ཡོད། གཞི་གྲངས་མཛོད་ཐག་སྦྲེལ་ཡིག་དུམ་ཚུད་པའི་ཡིག་ཚགས་ནང་ཚང་དེ་ཡིག་ཚགས་མཐིལ་ངོས་སུ་མངོན།

ཁྱེད་ཀྱིས་[རེའུ་བྱང་སྣེ་སྟོན་ཡོ་བྱད་ཚང་]སྤྱད་ནས་ཟིན་ཐོ་སྣ་ཚོགས་ནང་སྤོ་སྒུལ་བྱ་ མ་ཟད་ཟིན་ཐོ་བསྒར་འཛུད་དང་སུབ་ཐུབ། གལ་ཏེ་རེའུ་བྱང་སྤྱད་ནས་གཞི་གྲངས་ཉར་ཚགས་བྱས་ན་བཟོ་བཅོས་དེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ལ་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད། [རེའུ་བྱང་སྣེ་སྟོན་ཡོ་བྱད་ཚང་]ད་དུང་གཞི་གྲངས་ཟིན་འགོད་ཀྱི་རིམ་སྒྲིག་དང་འཚག་འདེམས་བཙལ་འཚོལ་བྱེད་ནུས་ཚུད་ཡོད།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

ཁྱེད་ཀྱིས་རེའུ་བྱང་བྱེད་ནུས་ཡོ་བྱད་ཚང་སྟེང་གི་"ཕྱོགས་སྟོན་ཚང་"རིས་རྟགས་སྤྱད་ནས་རེའུ་བྱང་ནང་ཕྱོགས་སྟོན་ཚང་ནང་གསབ་སྣོན་བྱ།


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

The Navigation bar is only visible for forms connected to a database. In the Design view of a form, the Navigation bar is not available. See also Table Data bar.


རིམ་སྒྲིག་དང་འཚག་འདེམས་ཆས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་བརྒྱུད་ནས་གཞི་གྲངས་མཐོང་རིས་ཚོད་འཛིན་བྱ་ཐུབ་ དེ་ལྟར་དེ་སྔོན་གྱི་རེའུ་མིག་དེ་བཟོ་བཅོས་མི་བྱེད།

མིག་སྔའི་རིམ་སྒྲིག་གོ་རིམ་མམ་འཚག་འདེམས་ཆས་དེ་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་དང་མཉམ་དུ་ཉར་ཚགས་བྱེད། གལ་ཏེ་འཚག་འདེམས་ཆས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་ན་ཕྱོགས་སྟོན་ཚང་སྟེང་གི་ཉེར་སྤྱོད་འཚག་འདེམས་ཆས་རིས་རྟགས་དེ་གསོན་སློང་གནས་སྟངས་སུ་གནས། ཡིག་ཚགས་ནང་གི་རིམ་སྒྲིག་དང་འཚག་འདེམས་བྱེད་ནུས་ཡང་རེའུ་བྱང་གཏོགས་གཤིས་§གླེང་སྒྲོམ་ནང་སྡེབ་སྒྲིག་བྱ་ཐུབ།(རེའུ་བྱང་གཏོགས་གཤིས་ - གཏོགས་གཤིས་ - གཞི་གྲངས་རིམ་སྒྲིགདང་འཚག་འདེམ་ཆས་)

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གལ་ཏེ་རེའུ་བྱང་ལ་ SQL བཀའ་བརྡ་སྤྱད་ན་(རེའུ་མིག་གཏོགས་གཤིས་ -གཞི་གྲངས་འདེམས་གཞི་ཁཱ་-གཞི་གྲངས་ཁུངས་)དེས་ན་ SQL བཀའ་བརྡ་དེ་རེའུ་མིག་གཅིག་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཅིང་ད་དུང་ས་འདིའི་ SQL མ་ཚུལ་རྩོམ་སྒྲིག་བེད་སྤྱོད་བྱས་མེད་པའི་སྐབས་ཁོ་ནར་གཞི་ནས་འཚག་འདེམས་ཆས་དང་རིམ་སྒྲིག་བྱེད་ནུས་སྤྱད་ཆོག


ཨང་སྒྲིག་ཟིན་འགོད།

མིག་སྔའི་ཟིན་ཐོའི་ཨང་སྒྲིག་མངོན་པ། ཨང་སྒྲིག་ཅིག་ནང་འཇུག་གིས་ལྟོས་ཟླའི་ཟིན་ཐོར་བསྒྱུར་བ།

ཟིན་ཐོ་ཨང་དང་པོ།

རིས་རྟགས་

ཨང་དང་པོའི་ཟིན་ཐོར་བསྒྱུར།

ཟིན་ཐོ་གོང་མ་དེ།

རིས་རྟགས་

གོང་གི་ཟིན་ཐོ་ལ་བསྒྱུར།

ཟིན་ཐོ་རྗེས་མ་དེ།

རིས་རྟགས་

ཟིན་ཐོ་གཤམ་མ་ལ་བསྒྱུར།

མཇུག་མཐའི་ཟིན་ཐོ་ཞིག

རིས་རྟགས་

མཇུག་མཐའི་ཟིན་ཐོ་ལ་བསྒྱུར་བ།

ཟིན་ཐོ་ཉར་ཚགས།

རིས་རྟགས་

གཞི་གྲངས་གསར་པའི་གཤར་བྱང་ཉར་ཚགས། གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་བཟོ་བཅོས་ཐོ་འགོད་བྱ།

ཕྱིར་འཐེན་ གཞི་གྲངས་ནང་འཇུག

རིས་རྟགས་

གཞི་གྲངས་གཤར་བྱང་ཕྱིར་འཐེན་ལ་སྤྱོད།

གསར་འཛུགས་ཟིན་ཐོ།

རིས་རྟགས་

ཟིན་ཐོ་གསར་པ་གསར་འཛུགས།

ཟིན་ཐོ་སུབ་པ།

རིས་རྟགས་

ཟིན་ཐོ་སུབ་པ། མ་སུབ་སྔོན་ལ་འདྲིས་ནས་གཏན་འཁེལ་རྒྱུ།

གསར་བཅོས།

མངོན་པའི་གཞི་གྲངས་གསར་བཅོས།མཁོ་མཁན་མང་བའི་འཁོར་ཡུག་ཁྲོད་གཞི་གྲངས་གསར་བཅོས་ཀྱིས་གཞི་གྲངས་ཆེས་གསར་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པའོ།

རིས་རྟགས།

གསར་བཅོས།

ཟིན་ཐོ་འཚོལ་བ་

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

འཚོལ་བའི་ཟིན་ཐོ།

རིམ་འཕར་རིམ་སྒྲིག

ཡི་གེའི་ཡིག་དུམ་ནི་ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་(A ནས་ Z)ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་པ་དང་གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་ནི་རིམ་འཕར་གོ་རིམ་(0 ནས་ 9)ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་དགོས།

Icon Sort Ascending

རིམ་འཕར་རིམ་སྒྲིག

རིམ་ཆག་རིམ་སྒྲིག

ཡི་གེའི་ཡིག་དུམ་ནི་ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་(A ནས་ Z)ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་པ་དང་གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་ནི་རིམ་འཕར་གོ་རིམ་(0 ནས་ 9)ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་དགོས།

Icon Sort Descending

རིམ་ཆག་རིམ་སྒྲིག

རང་འགུལ་འཚག་འདེམས།

མིག་སྔར་བདམས་པའི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་ནང་དོན་ལ་གཞིགས་ནས་ཟིན་ཐོ་འཚག་འདེམས་བྱས་ཆོག

རིས་རྟགས།

རང་འགུལ་འཚག་འདེམས།

རེའུ་བྱང་ཚུལ་གྱི་འཚག་ཆས།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཞབས་ཞུ་ཆས་ཀྱིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ལ་གཞིགས་ནས་མཐོང་ཐུབ་པའི་གཞི་གྲངས་འཚག་འདེམས་བྱེད་པར་མཛུབ་སྟོན་བྱེད།

རིས་རྟགས།

རེའུ་བྱང་ཚུལ་གྱི་འཚག་ཆས།

རིམ་སྒྲིབ་

གཞི་གྲངས་མངོན་པའི་རིམ་སྒྲིག་ཆ་རྐྱེན་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།

Sort Order Icon

རིམ་སྒྲིག་འདེམས་གཞི་འདེམས་པར་བྱ།

Reset Filter/Sorting

Cancels the filter settings and displays all of the records in the current table.

Icon

Reset Filter/Sorting

གཞི་གྲངས་ཁུངས་ལ་བརྟེན་ནས་རེའུ་མིག་འཛུགས་པ།

Activates an additional table view when in the form view. When the Data source as table function is activated, you see the table in an area above the form.

རིས་རྟགས།

གཞི་གྲངས་ཁུངས་ལ་བརྟེན་ནས་རེའུ་མིག་འཛུགས་པ།

འཚག་འདེམས་སྤྱོད་པ།

རེའུ་མིག་གི་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་བཙགས་ཟིན་པ་དང་འཚག་རྒྱུའི་བར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད།

Icon

འཚག་འདེམས་སྤྱོད་པ།

Please support us!