Table Bar

[རེའུ་མིག་བྱ་ཡུལ་ཚང་]རེའུ་མིག་དགོས་ངེས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཁག་གི་བྱེད་ནུས་ལས་སྣོན་ཚུད་ཡོད། འོད་རྟགས་དེ་རེའུ་མིག་ནང་སྤོས་ རེའུ་མིག་ཚང་མངོན་ཐུབ།

རེའུ་མིག་

Inserts a new table into the current slide or page.

Icon

རེའུ་མིག

ཐིག་སྐུད་བཟོ་ལྟ།

རིས་རྟགས་འདི་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ཐིག་སྐུད་བཟོ་ལྟ་ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ དེའི་ནང་མཐའ་སྒྲོམ་ཐིག་སྐུད་བཟོ་ལྟ་བཟོ་བཅོས་བྱ་ཆོག་

Icon Line style

ཐིག་སྐུད་བཟོ་ལྟ།

མཐའ་སྒྲོམ་ཚོས་གཞི།

"མཐའ་སྒྲོམ་ཚོས་གཞི།"རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་རིས་རྟགས་ཀྱིས་[མཐའ་སྒྲོམ་ཚོས་གཞི།]འཕྱོ་འགུལ་ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེའོ་ དེ་བརྒྱུད་ནས་བྱ་ཡུལ་མཐའ་སྒྲོམ་གྱི་ཚོས་གཞི་བཟོ་བཅོས་བྱ་ཆོག་

རིས་རྟགས།

མཐའ་སྒྲོམ་ཚོས་གཞི།

མཐའ་སྒྲོམ།

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

Icon Borders

མཐའ་སྒྲོམ།

Area Style / Filling

Select the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.

Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

དྲ་མིག་ཟླུ་སྒྲིལ།

Icon Unmerge Cells

Optimize Size

Opens a toolbar that contains functions for optimizing the rows and columns in a table.

Icon Optimize Size

Optimize Size

Top

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

Center (vertical)

Centers the contents of the cell between top and bottom of the cell.

Bottom

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

ཕྲེང་བསྒར་འཛུད་

རེའུ་མིག་ནང་འོད་རྟགས་གང་དུ་གནས་སའི་འོག་ཏུ་ཕྲེང་གཅིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཕྲེང་མང་པོ་ཞིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ནས་ ལྟོ་བཅས་ཀྱི་གློང་སྒྲོམ་(རྣམ་གཞག་ - ཕྲེང་ - བསྒར་འཛུད་)འདེམས་པ་ བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག་ རིས་རྟགས་དེར་རྐྱང་རྡེབ་མ་བྱས་གོང་ཕྲེང་མང་པོ་ཞིག་འདེམས། དཔར་ན་ཐབས་ཤེས་གཉིས་པ་བེད་སྤྱོད་ནས་ བསྒར་འཛུད་ཀྱི་ཕྲེང་དེ་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཕྲེང་དང་མཚུངས་པའི་མཐོ་ཚད་ཡོད།

རིས་རྟགས་

ཕྲེང་བསྒར་འཛུད་

སྟར་བསྒར་འཛུད་

རེའུ་མིག་ནང་འོད་རྟགས་གང་དུ་གནས་སའི་འོག་ཏུ་སྟར་གཅིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཕྲེང་མང་པོ་ཞིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ནས་ ལྟོ་བཅས་ཀྱི་གླེང་སྒྲོམ་(རྣམ་གཞག་ - སྟར་་ - བསྒར་འཛུད་)འདེམས་པ་ བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག་ རིས་རྟགས་དེར་རྐྱང་རྡེབ་མ་བྱས་གོང་ཕྲེང་མང་པོ་ཞིག་འདེམས། དཔར་ན་ཐབས་ཤེས་གཉིས་པ་བེད་སྤྱོད་ནས་ བསྒར་འཛུད་ཀྱི་ཕྲེང་དེ་འདེམས་ངེས་ཀྱི་སྟར་དང་མཚུངས་པའི་མཐོ་ཚད་ཡོད།

རིས་རྟགས་

སྟར་བསྒར་འཛུད་

ཕྲེང་སུབ་པ་

རེའུ་མིག་ནང་གི་འདེམས་ངེས་པའི་ཕྲེངབསུབ་རྒྱུ

Icon Delete Row

ཕྲེང་སུབ་པ།

སྟར་སུབ་པ་

རེའུ་མིག་ནང་འདེམས་ངོས་ལྟར་བསུབ་པ།

Icon Delete Column

ཕྲེང་སུབ་པ།

Table Design

Opens the Table Design. Double-click a preview to format the table.

Icon

Table Design

བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས་

འདམས་ཟིན་རིའུ་མིག་གཏོགས་གཞིག་གཏན་འཁེལ་ དཔེར་ན་མིང་སྙོམ་གཤིབ་ཐབས་ཚུལ་ བར་རྒྱང་ སྟར་ཞེང་ མཐའ་སྒྲོམ་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་

Please support us!