ལས་ཀའི་དཀར་ཆག་བཟོ་བཅོས་

ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེ་བའམ་ཡང་ན་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའི་གླེང་སྒྲོམ་སྤྱོད་པ་སྒུལ་སློང་བྱེད་ LibreOffice སྔོན་ལ་ལས་ཀའི་དཀར་ཆག་མངོན། དཀར་ཆག་འདི་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

  1. Choose - LibreOffice - Paths.

  2. ངའི་ཡིག་ཚགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་རྩོམ་སྒྲིག་གནོན་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ ཡང་ན་ཐད་ཀར་ངའི་ཡིག་ཚགས་ཆ་རྡེབ་བྱེད།

  3. བརྒྱུད་ལམ་གླེང་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་ དགོས་ངེས་ཀྱི་ལས་ཀའི་དཀར་ཆག་འདེམས་ དེ་རྗེས་"གཏན་འཁེལ་"རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

You also use this procedure to change the directory displayed by LibreOffice when you want to insert a graphic. Choose - LibreOffice - Paths - Images, then follow step 3.

Please support us!