Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

རིག་རྟགས་བེད་སྤྱོད་

"གནས་སྟངས་ཚང་" ཐོག་མིག་སྔའི་མ་ཚུལ་གྱི་སསཁོངས་སྟོན་པ་སྤྱོད་པ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་དང་མ་ཚུལ་གཞན་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད།

Please support us!