Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

སྲུང་སྐྱོབ་ཐོབ་པའི་སྟོང་མིག

ཕྲེང་འཇུག་ཚིག་གསར་གཉིས་ཁ་ཕྲལ་བ་བཀག་འགོག་བྱེད་ ཚིག་དབར་སྟོང་མིག་ གནོན།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

In Calc, you cannot insert non-breaking spaces.


Non-breaking hyphen

An example of a non-breaking hyphen is a company name such as A-Z. Obviously you would not want A- to appear at the end of a line and Z at the beginning of the next line. To solve this problem, press Shift+Ctrl+ minus sign. In other words, hold down the Shift and Ctrl keys and press the minus key.

Replacing hyphens by dashes

འགུལ་ཐིག་རིང་པོ་ནང་བཅུག་བྱེད་ ཡོ་བྱད་ - རང་འགུལ་དག་བཅོས་ - འདེམས་གཞི་འོག་འགུལ་ཐིག་ཐུང་ངུ་ཚབ་བརྗེ་ 选项 此选项可在某些情况下用长划线ཚབ་བརྗེ་一个或两个减号(请参阅LibreOffice 帮助)

འབྲེལ་ཡོད་ཚབ་བརྗེ་གཞན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ ཡོ་བྱད་ - རང་འགུལ་དག་བཅོས་དཔྱད་གཟིགས་གནང་ - ཚབ་བརྗེ་འོག་གི་ཚབ་བརྗེའི་རྣམ་གྲངས་རེའུ་མིག། ལྷག་པར་དུ་ ཁྱེད་ཀྱིས་འདིར་འགུལ་ཐིག་ཐུང་ངུ་(དེ་ཐ་ན་ཡིག་གཟུགས་གཞན་ཞིག་ལྡན་ཡོད་)རང་འགུལ་གྱིས་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་ཐབས་ཚུལ་ཚབ་བརྗེ་བྱེད།

Soft hyphen

To support automatic hyphenation by entering a soft hyphen inside a word yourself, use the keys +minus sign. The word is separated at this position when it is at the end of the line, even if automatic hyphenation for this paragraph is switched off.

དམིགས་བསལ་ཡིག་རྟགས་

Formatting Mark

Please support us!