རྩོམ་སྒྲིག་ LibreOffice ཞབས་དེབ་

LibreOffice ནང་གི་ཚལ་ཐོའི་རྣམ་གྲངས་རིས་རྟགས་ གླེང་སྒྲོམ་ཚོད་ཆས་དང་བྱ་ལས་རང་མཚན་འཇོག་ཞབས་དེབ་(ཧུང་)གཏན་འཁེལ་བྱེད།

LibreOffice གཤམ་གྱི་ཞབས་དེབ་སྐད་བརྡ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད།

 1. LibreOffice Basic

 2. JavaScript

 3. BeanShell

 4. Python

In addition, developers can use high-level languages, for example Java programming language, to control LibreOffice externally. The API reference is online at api.libreoffice.org.

ཚལ་ཐོ་གསར་པའི་གཤར་བྱང་གི་ཞབས་དེབ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

 1. [ཡོ་བྱད་] - [རང་མཚན་འཇོག་...]འདེམས་ དེ་རྗེས་"བཀའ་ཚིག་"འདེམས་གཞི་ཁྭ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 2. གསབ་སྣོན་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 3. In the Category list box, scroll down and open the "Application Macros" entry.

 4. You see entries for "Application Macros" (scripts in the share directory of your LibreOffice installation), "My Macros" (scripts in the user directory), and the current document. Open any one of them to see the supported scripting languages.

 5. ཞབས་དེབ་སྐད་བརྡ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་སྤྱོད་རུང་གི་ཞབས་དེབ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད། ཞབས་དེབ་འདེམས།

 6. ཞབས་དེབ་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་རེའུ་འགོད་ནི་"བཀའ་ཚིག་"རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ཐོན། རྟེན་གྲངས་འདེམས།

 7. Click Add to create a new menu assignment. The new menu entry appears in the Entries list box.

ཚོ་སྒྲིག་མཐེབ་ཀྱི་ཞབས་དེབ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

 1. [ཡོ་བྱད་] - [རང་མཚན་འཇོག་...] - "མཐེབ་གཞོང་"འདེམས།

 2. In the Category list box, scroll down and open the "Application Macros" entry.

 3. You see entries for "Application Macros" (scripts in the share directory of your LibreOffice installation), "My Macros" (scripts in the user directory), and the current document. Open any one of them to see the supported scripting languages.

 4. ཞབས་དེབ་སྐད་བརྡའི་གཤར་བྱང་གང་རུང་ཞིག་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་སྤྱོད་རུང་བའི་ཞབས་དེབ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད། ཞབས་དེབ་གང་རུང་འདེམས།

 5. ཞབས་དེབ་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་རེའུ་འགོད་ནི་"བྱེད་ནུས་"རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ཐོན་ཡོད། རྟེན་གྲངས་གང་རུང་འདེམས།

 6. འདེམས་གཞིའི་གནོན་མཐེབ་"སྨོ་ལིང་ཡོད་ཚད་"ཡང་ན་"ཡི་གེ་ལས་སྣོན་"(མིག་སྔའི་ཁ་ཕྱེ་བའི་ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རིམ་)རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  འདེམས་གཞིའི་གནོན་མཐེབ་ཀྱིས་ཚོ་སྒྲིག་གསར་པའི་མཐེབ་ཀྱི་སྤྱོད་བདེའི་ཁྱབ་ཁོངས་འདེམས་ LibreOffice ཡོད་ཚད་སྤྱོད་བདེ་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་མིག་སྔའི་སྨོ་ལིང་གི་ཡིག་ཚགས་སྤྱོད་བདེ་བྱེད།

 7. "ཚོ་སྒྲིག་མཐེབ་"རེའུའགོད་སྒྲོམ་ནང་ཚོ་སྒྲིག་ཆས་འདེམས་ དེ་རྗེས་"བཟོ་བཅོས་"གནོན་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

བྱས་ལས་ཞབས་དེབ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

 1. [ཡོ་བྱད་] - [རང་མཚན་འཇོག་...] - "བྱས་ལས་"འདེམས།

 2. Click Macro button.

 3. In the Library list box, scroll down and open the "Application Macros" entry.

 4. You see entries for "Application Macros" (scripts in the share directory of your LibreOffice installation), "My Macros" (scripts in the user directory), and the current document. Open any one of them to see the supported scripting languages.

 5. ཞབས་དེབ་སྐད་བརྡའི་གཤར་བྱང་གང་རུང་ཞིག་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་སྤྱོད་རུང་བའི་ཞབས་དེབ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད། ཞབས་དེབ་གང་རུང་འདེམས།

 6. ཞབས་དེབ་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་རེའུ་འགོད་ནི་"ཧུང་མིང་"རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ཐོན་ཡོད། རྟེན་གྲངས་གང་རུང་འདེམས།

 7. LibreOffice ཉར་ཚགས་སམ་ཡང་ན་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདེམས།

  འདི་ལྟར་ཚོ་སྒྲིག་གསར་པའི་སྤྱོད་བདེའི་ཁྱབ་ཁོངས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ LibreOffice ཡོད་ཚད་སྤྱད་བདེ་བྱེད་དམ་ཡང་ན་མིག་སྔའི་སྨོ་ལིང་གི་ཡིག་ཚགས་སྤྱོད་བདེ་བྱེད།

 8. རེའུ་འགོད་ནང་བྱ་ལས་འདེམས་ དེ་རྗེས་"ཧུང་གཏན་འཁེལ་"རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

སྐོང་འཛུད་བྱ་ཡུལ་གྱི་བྱ་ལས་ལ་ཞབས་དེབ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

 1. ཡིག་ཚགས་ནང་བཙུན་འཇུག་གི་བྱ་ཡུལ་འདེམས་ དཔེར་ན་རིས་འགོད།

 2. Choose Format - Frame and Object - Properties - Macro.

 3. "ཧུང་"རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ "LibreOffice ཧུང་"གཤར་བྱང་ཁ་ཕྱེ།

 4. ཁྱེད་ཀྱིས་( LibreOffice སྒྲིག་སྦྱོར་བྱེད་པའི་མཉམ་དུ་མྱོང་བའི་དཀར་ཆག་ནང་གི་ཞབས་དེབ་)སྤྱོད་པོ་(སྤྱོད་པོའི་དཀར་ཆག་ནང་གི་ཞབས་དེབ་)དང་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་གཤར་བྱང་ལྟ་ཞིབ་བྱེད། གཞན་ཡང་ལྟ་ཞིབ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་ཞབས་དེབ་སྐད་བརྡ།

 5. ཞབས་དེབ་སྐད་བརྡའི་གཤར་བྱང་གང་རུང་ཞིག་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་སྤྱོད་རུང་བའི་ཞབས་དེབ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད། ཞབས་དེབ་གང་རུང་འདེམས།

 6. ཞབས་དེབ་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་རེའུ་འགོད་ནི་"ད་ཡོད་ཀྱི་ཧུང་གི་གནས་ས་"རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ཐོན་ཡོད། རྟེན་གྲངས་གང་རུང་འདེམས།

 7. རེའུ་འགོད་ནང་བྱ་ལས་འདེམས་ དེ་རྗེས་"ཧུང་གཏན་འཁེལ་"རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་ལ་ཞབས་དེབ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

 1. འོད་རྟགས་ནི་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་ནང་འཇོག

 2. [བསྒར་འཛུད་] - [ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་...]འདེམས།

 3. "བྱ་ལས་"རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 4. གོང་བརྗོད་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་འདེམས་པ་དང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

པར་རིས་ལ་ཞབས་དེབ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

 1. ཡིག་ཚགས་ནང་གི་པར་རིས་འདེམས།

 2. Choose Format - Image - Properties - Macro.

 3. གོང་བརྗོད་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་འདེམས་པ་དང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས་ལ་ཞབས་དེབ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

 1. རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ དཔེར་ན་གནོན་མཐེབ་ཞིག་ [རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས་ཡོ་བྱད་ཚང་]ཁ་ཕྱེས་ "བཀའ་ཚིག་གནོན་མཐེབ་"རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་སྐྱེལ་བྱེད།

 2. གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་[ཚོས་ཆས་གཏོགས་གཤིས་...]རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 3. "གཏགས་གཤིས་"གླེང་སྒྲོམ་གྱི་"བྱ་ལས་"འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 4. གཞན་ཡང་ "..." གནོན་མཐེབ་ཞིག་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེས་ གཞན་ཡང་འདེམས་ངེས་ཀྱི་བྱ་ལས་ཞབས་དེབ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

LibreOffice Basic གླེང་སྒྲོམ་ནར་གི་ཚོད་ཆས་ལ་ཞབས་དེབ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

 1. LibreOffice Basic གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་ཆས་ཁ་ཕྱེ་ དེ་རྗེས་དེའི་ནང་གི་ཚོད་ཆས་གླེང་སྒྲོམ་གསར་བཟོ་བྱེད།

 2. གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་[གཏོགས་གཤིས་...]རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 3. "གཏགས་གཤིས་"གླེང་སྒྲོམ་གྱི་"བྱ་ལས་"འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 4. གཞན་ཡང་ "..." གནོན་མཐེབ་ཞིག་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེས་ གཞན་ཡང་འདེམས་ངེས་ཀྱི་བྱ་ལས་ཞབས་དེབ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

Please support us!