པར་གཞི་དོ་དམ་

ཡིག་ཆ་ཚལ་ཐོའི་ནང་པར་གཞི་བཀའ་ཚིག་ནི་ཡིག་ཆ་གའུགའུགའུ་པའི་ནང་ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་ཀྱི་པར་གཞི་མང་དག་སྤྱོད་པ་འདུས་ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་པར་གཞི་ཁག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་པ་འདེམས་ ཡང་ན་ཚོན་མདོག་བྲིས་རྟགས་སྤྱད་དེ་པར་གཞི་ཁག་གི་ཁྱད་པར་མངོན།

ཡིག་ཚགས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེས་ ཁྱེད་ཀྱིས་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་འདིའི་པར་གཞི་དེ་དག་ཁ་ཕྱེ་འདོད་པ་འདེམས།

Please support us!