ཟིན་འགོད་བཟོ་བཅོས་

note

The review function is available in LibreOffice for text documents and spreadsheet documents.


LibreOffice ནང་གི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ནུས་ནི་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་དང་ལས་དེབ་སྤྱོད་བདེ་བྱེད། བཟོ་བཅོས་ཡོད་ཚད་ནི་ཕབ་བཟོ་བྱེད་དགོས་མེད། དཔེར་ན་ བྲིས་འགོད་རྟགས་གཡོན་སྙོམས་གཤིབ་གཡས་སྙོམས་གཤིབ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་པ་ཕབ་བཟོ་མི་བྱེད། ཡིན་ནའང་ ཞུ་དག་མི་སྣས་བཟོས་པའི་རྒྱུན་གཏན་བཟོ་བཅོས་ཡོད་ཚད་ནི་ཕབ་བཟོ་བྱེད་ དཔེར་ན་གསར་སྣོན་ སུབ་པ་ ཡི་གེ་བཟོ་བཅོས་ སྤྱིར་བཏང་རྣམ་གཞག་ཅན་སོགས།

  1. To start recording changes, open the document to be edited and choose Edit - Track Changes and then choose Record.

  2. ད་ལྟ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཏེ་བཟོ་བཅོས་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་དོ་སྣང་བྱུང་ན་ ནང་བཅུག་གསར་པ་བྱེད་པའི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་ཚོན་མདོག་གཤམ་ཐིག་སྣོན་ སུབ་ཐིག་རྟགས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཚོམ་མདོག་མངོན།

  3. གལ་སྲིད་ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་བྲིས་རྟགས་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་ཁུལ་དུ་སྤོས་ན་ རོགས་རམ་དྲན་བརྡའི་ནང་བཟོ་བཅོས་རིགས་ རྩོམ་པ་པོ་ ཉིན་དེ་གའི་ཚེས་གྲངས་དང་དུས་ཚོད་སོགས་དཔྱད་གཞིའི་ཆ་འཕྲིན་མཐོང་རུབ། གལ་སྲིད་ད་དུང་"མཐོ་རིམ་དྲན་བརྡ་"སྒུལ་སྤྱོད་བྱེད་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་བཟོ་བཅོས་བྱེད་པའི་ད་ཡོད་དཔྱད་མཆན་ཡོད་ཚད་མཐོང་ཐུབ།

གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ཡིག་ཚགས་ནང་ ནང་དོན་བཟོ་བཅོས་ཡོད་པའི་དྲ་མིག་མཐའ་བཞིའི་མཐའ་སྒྲོམ་ནི་གློ་བུར་དུ་མངོན་; ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་མིག་འདི་ཕྱོགས་སྟོན་སྐབས་རོགས་རམ་དྲན་བརྡའི་ནང་འབྲེལ་ཡོད་བཟོ་བཅོས་བྱེད་པའི་དེ་བས་ཞིབ་ཕྲ་བའི་ཆ་འཕྲིན་མཐོང་ཐུབ།

You can enter a comment on each recorded change by placing the cursor in the area of the change and then choosing Edit - Track Changes - Comment. In addition to Extended Tips, the comment is also displayed in the list in the Manage Changes dialog.

To stop recording changes, choose Edit - Track Changes - Record again. The check mark is removed and you can now save the document.

ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་ཟུར་སྣོན་གྱི་ཚོན་མདོག་བྲིས་རྟགས་སྤྱད་དེ་གློ་བུར་དུ་བཟོ་བཅོས་ཟིན་པའི་ཕྲེང་ཡོད་ཚད་མངོན། དཔེར་ན་ མཐའ་རྒྱང་ནང་ཐིག་སྐུད་དམར་པོ་བྲིས་རྟགས་བྱེད་པ་བེད་སྤྱོད།

To change the settings for tracking changes, choose - LibreOffice Writer - Changes or on the - LibreOffice Calc - Changes.

Please support us!