ཟླ་སྒྲིག་པར་གཞི་

note

The review function is available in LibreOffice for text documents and spreadsheet documents.


ཡིག་ཚགས་མི་མང་དག་གི་རྩོམ་སྒྲིག་བརྒྱུད་རྗེས་རྩོམ་སྒྲིག་ཟིན་པའི་འདྲ་ཕབ་ཆས་རེ་བ་ས་གཅིག་པོ་ཁོ་ནི་ཡིག་ཚགས་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་ཁུལ་དུ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ གཞན་གྱི་ཐོག་མའི་ཡི་གེ་ཡོད་ཚད་ངེས་པར་དུ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།

  1. དེའི་ནང་གི་ཟླ་སྒྲིལ་འདྲ་ཕབ་ཆས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་གདོད་མའི་ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེས།

  2. Choose Edit - Track Changes - Merge Document. A file selection dialog appears.

  3. གླེང་སྒྲོམ་ནང་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་འདྲ་ཕབ་ཆས་འདེམས། གལ་སྲིད་དེ་རྗེས་ཐོག་མའི་ཡིག་ཚགས་བཟོ་བཅོས་མི་བྱེད་པ་དེ་ཡིན་ འདྲ་ཕབ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་མའི་ཡིག་ཚགས་ནང་ཟླ་སྒྲིལ་བྱེད།

    གལ་སྲིད་ཐོག་མའི་ཡིག་ཚགས་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ན་ ནོར་འཁྲུལ་གླེང་སྒྲོམ་མངོན་ ཁྱེད་ཀྱི་ཟླ་སྒྲིལ་ཕམ་པ་བརྡ་ཐོ་གཏོང་།

  4. ཟླ་སྒྲིལ་རྗེས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཐོག་མའི་པར་གཞིའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲ་གཞུང་ནང་ཟིན་འགོད་བྱེད་པའི་བཟོ་བཅོས་ནང་དོན་མཐོང་ཐུབ།

Please support us!