པར་གཞི་ཡིག་ཚགས་སྡུར་བ་

note

The review function is available in LibreOffice for text documents and spreadsheet documents.


Imagine you have some co-authors or reviewers who collaborate with you writing your original document. One day you send out copies of your document to all reviewers. You ask them to edit the copy and send it back.

Normally, the reviewers enable change tracking by Edit - Track Changes - Record and you can easily see the changes.

གཅིག་བྱས་ན་རྩོམ་པ་པོ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་འདྲ་གཞུང་ཁོ་ལ་སྤྲོད་ ཁོས་ཁྱེད་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ ཡིན་ནའང་བཀའ་ཚིག་[ཡོ་བྱད་] - [བཅོས་འབེབས་] - [ཟིན་འགོད་བཅོས་འབེབས་འགོ་འཛུགས་]བཟོ་པའི་བཟོ་བཅོས་ཟིན་འགོད། ཁྱེད་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཁོང་ལ་བསྐྱར་དུ་ཐེངས་གཅིག་བཟོ་རུ་བཅུག་ ཡིན་ནའང་ཐེངས་འདིར་ངེས་པར་དུ་ LibreOfficeཡང་དག་གི་བེད་སྤྱོད་ ཡང་ན་ཁྱེད་རང་གིས་དེ་རང་གི་འདྲ་གཞུང་དང་མ་དཔེ་ལ་སྤྱད་དེ་སྡུར་བ་བྱེད།

  1. Open the reviewer's document and then choose Edit - Track Changes - Compare Document.

    You should always start with opening the newer document and compare it with the older document.

  2. འདེམས་པའི་ཡི་གེའི་གླེང་སྒྲོམ་སྤྱོད་པ་མངོན། ཡིག་ཚགས་ཀྱི་འདྲ་ཕབ་ཆས་འདེམས་པ་མ་ཟད་གླེང་སྒྲོམ་ཁས་ལེན་བྱེད།

    LibreOffice ཡིག་ཚགས་གཉིས་ཐོག་མའི་ཡིག་ཚགས་ནང་ཟླ་སྒྲིལ་བྱེད། ཡིག་ཚགས་ནང་ཐོན་པ་དང་དྲ་ཕབ་ནང་མ་ཐོན་པའི་ཡི་གེའི་དུམ་ཡོད་ཚད་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པའི་ནང་དོན་མཚོན་འདོད་པའི་ཡིག་ཚགས་ནང་བོར་བའི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་སུབ་པའི་ནང་དོན་མཚོན།

  3. ད་ལྟ་ "བསྒར་འཛུད་"དང་ལེན་བྱེད་ ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཡི་གེ་སྔར་བཞིན་ཐོག་མའི་རྣམ་གཞག་སོར་ཉར་བྱེད་;"སུབ་པ་"དང་ལེན་བྱེད་ འདྲ་ཕབ་ཆས་ནང་རིས་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནི་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་མི་བྱེད།

Please support us!