བཅོས་འབེབས་དང་ལེན་ནམ་ཁས་མི་ལེན་པ་

The review function is available in LibreOffice for text documents and spreadsheet documents.

གཞན་གྱི་བཟོ་བཅོས་ཟིན་པའི་ཡིག་ཚགས་རྩོམ་སྒྲིག་སྐབས་ཁག་སོ་སོར་ཁུལ་ཚང་མའི་བཟོ་བཅོས་ཁག་སོ་སོར་དང་ལེན་དང་ཁས་མི་ལེན བཟོ་བཅོས་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་དང་ལེན་ནམ་ཁས་མི་ལེན་པ།

  1. If you have put multiple copies of the document in circulation, first merge these into one document (see Merging Versions).

  2. Open the document and choose Edit - Track Changes - Manage. The Manage Changes dialog appears.

  3. རེའུ་འགོད་འདེམས་གཞི་ཁྭའི་ཐོག་བཟོ་བཅོས་ནང་དོན་འདེམས། ནང་དོན་བཟོ་བཅོས་ནི་བདམས་པ་མ་ཟད་ཡིག་ཚགས་ནང་མངོན་ ད་ལྟ་གཞན་གྱི་གནོན་མཐེབ་ཤིག་བརྒྱུད་གནོན་མཐེབ་ཀྱི་འདེམས་པ་བཟོས།

གལ་སྲིད་རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་གིས་རྩོམ་པ་པོ་གཞན་གྱི་བཟོ་བཅོས་བྱེད་པ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ན་བཟོ་བཅོས་འདི་དག་རིམ་ཚུལ་གྱི་རིམ་སྒྲིག་འགྱུར་ དེའི་ནང་གི་སྣོན་རྟགས་གཡར་ཏེ་རིམ་པའི་ཚུལ་གྱི་གྲུབ་ཆ་ཁ་ཕྱེས།

གལ་སྲིད་རེའུ་འགོད་བཟོ་བཅོས་རིང་དྲགས་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་འདེམས་གཞི་ཁྭའི་འཚག་འདེམས་ཆས་གླེང་སྒྲོམ་ནང་བཟོ་བཅོས་སམ་ཡང་ན་མཚོན་འཇོག་བྱེད་ དཔེར་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་གི་བཟོ་བཅོས་མཐོང་འདོད་ན་ ཁ་སེང་གི་བཟོ་བཅོས་སམ་ཡང་ན་བྱ་ཐབས་གཞན་སྤྱད་དེ་རེའུ་འགོད་ཚད་ངེས་བྱེད།

ཚོམ་མདོག་གཤར་བྱང་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པའི་འཚག་འདེམས་གྲུབ་འབྲས་མངོན། གཤར་བྱང་ནག་པོ་དང་ལེན་ནམ་ཁས་མི་ལེན་པ་མ་ཟད་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་དང་འཚམས། གཤར་བྱང་སྔོན་པོ་རང་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་དང་མི་འཚམས་ ཡིན་ནའང་ཡན་ལག་གཤར་བྱང་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་དང་འཚམས། སྐྱ་མདོག་གཤར་བྱང་དང་ལེན་ནམ་ཁས་མི་ལེན་པ་མ་ཟད་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་དང་མི་མཐུན། གཤར་བྱང་ལྗང་ཁུ་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་དང་འཚམས་ ཡིན་ནའང་དང་ལེན་དང་ཁས་མི་ལེན།

Please support us!