ཟིན་འགོད་དང་བཟོ་བཅོས་མངོན་པ་

note

The review function is available in LibreOffice for text documents and spreadsheet documents.


རྩོམ་པ་པོ་མང་དག་གིས་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནམ་ཡང་ན་ལས་དེབ་ལས་སྣོན་སྐབས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ནུས་ཟིན་འགོད་བྱེད་པ་མ་ཟད་རྣམ་གྲངས་ཁག་བཟོ་བཅོས་བྱེད་པའི་རྩོམ་པ་པོ་མངོན། འདི་འདྲ་ ཡིག་ཚགས་ཀྱི་མཐའ་མའི་རྩོམ་སྒྲིག་བཟོ་སྐབས་རྣམ་གྲངས་ཁག་བཟོ་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་ཐུབ་པ་མ་ཟད་བཟོ་བཅོས་དང་ལེན་ཡང་ན་བཟོ་བཅོས་དོར་བ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

དཔེར་ན་ ཁྱེད་རྩོམ་སྒྲིག་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ སྙན་ཞུ་གསར་ཤོས་བསྐུར་རྒྱུ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས། ཡིན་ནའང་སྙན་ཞུ་འགྲེམས་སྤེལ་མ་བྱེད་གོང་ངེས་པར་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ཞུ་དག་མི་སྣའི་ཞུ་དག་བྱེད་པ་བརྒྱུད་ཁོང་ཚོ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་ནང་སྣོན་འཇུག་བྱེད། གཙོ་སྒྲིག་ནི་དུམ་མཚམས་ཞིག་གི་རྗེས་"ཞིབ་བཤད་གསལ་པོ་དགོས་"ཞེས་བྲིས་པ་མ་ཟད་དུམ་མཚམས་ཧྲིལ་པོ་གཞན་ཞིག་ཕྱིར་ལོག་བྱེད། ཞུ་དག་མི་སྣས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་སྦྱོར་འབྲི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ་མ་ཟད་གནས་གཉིས་རྟགས་བཟོའི་མི་སྣའི་ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་འབྲི་བ་གསལ་འགོད་དང་འབྲི་བཅོས་དགོས་ངེས་ཡིན། ཕོ་མོ་དབྱེ་བའི་གནད་དོན་ཐོན་གཡོལ་ཐབས་བྱེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་བཟོ་བཅོས་བརྒྱུད་པའི་ཡིག་ཚགས་ལེན་ ད་ལྟ་རྩོམ་པ་པོ་འདི་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་དང་ལེན་དང་ཡང་ན་ཁས་མི་ལེན།

Let's say you also emailed a copy of the report to a good friend and colleague who has done research on a similar topic in the past. You asked for a few suggestions, and the document is now returned by email with your colleague's suggestions.

ཀུང་སིའི་ནང་གི་ལས་རོགས་ཡོད་ཚད་དང་དོ་དམ་མཁན་གྱིས་ LibreOfficeབེད་སྤྱོད་ དེར་བརྟེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྱིར་ལོག་པའི་འབྲས་བུ་མཐའ་མའི་ཡིག་ཚགས་ཤིག་བཟོས།

Please support us!