གཞི་གྲངས་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་བརྒྱུད་གཏག་པར་མྱུར་དུ་གཏོང་

དགོས་ངེས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ཉུང་དུ་བཏང་སྟེ་ཡིག་ཚགས་གཏག་པར་བྱེད། གཏག་པར་ཆས་དང་ཡིག་ཆའི་མཚན་ཉིད་མི་འདྲ་བའི་བཀོད་སྒྲིག་གཏག་པར་བྱེད་པ་ཐད་ཀར་གཏག་པར་བྱེད།

  1. Choose - LibreOffice - Print.

  2. གཤམ་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་འདེམས།䶀ª:

    གཏག་པར་ཆས་ - གཏག་པར་ཆས་ཐད་ཀར་གཏག་པར་སྐབས་གཞི་གྲངས་འདེམས་གཞི་ཉུང་དུ་གཏོང་བ།

    ཡིག་ཆའི་ནང་གཏག་པར་བྱེད་པ་མཚན་འཇོག་བྱེད་ -ཡིག་ཆའི་ནང་གཏག་པར་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་འདེམས་གཞི་མཚན་འཇོག་བྱེད།

  3. འདེམས་གཞི་བཞིའི་ནང་གི་ཚོ་སྒྲིག་གང་རུང་འདེམས་ དེ་རྗེས་"གཏན་འཁེལ་"རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

    དེ་ནས་བཟུང་གཏག་པར་བྱེད་པའི་ཡིག་ཚགས་ཡོད་ཚད་བཟོ་བཅོས་རྗེས་ཀྱི་འདེམས་གཞི་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད།

  4. ཡིག་ཚགས་གཏག་པར་།

གསལ་དྭངས་ཚད་ ཚོམ་མདོག་རི་མོ་ཡང་ན་གནས་རིས་སོགས་གཞི་གྲངས་ཉུང་དུ་གཏོང་། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་གཏག་པར་ཆས་ཉུང་དུ་བཏང་ན་ གཏག་པར་ཆས་མང་དག་ཐོག་གཏག་པར་སྤུས་ཚད་མར་ཆག་པ་ཡོད་ཚད་མཐོང་མི་ཐུབ་ ཡིན་ནའང་གཏག་པར་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་འགྲོ་ གལ་སྲིད་ཡིག་ཆ་གཏག་པར་བྱེད་ན་ ཡིག་ཆའི་ཆེ་ཆུང་ནི་ཞེ་དྲགས་ཀྱི་ཉུང་དུ་འགྲོ།

Please support us!