དཀར་ནག་གཏག་པར་

ཡི་གེ་དང་རིས་དབྱིབས་དཀར་ནག་གཏག་པར་བྱེད།

 1. Choose File - Print. The General tab page of the dialog opens.

 2. གཏོགས་གཤིས་གནོན་མཐེབ་རྡེབ་གནོན་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྤྱོད་པའི་གཏག་པར་ཆས་ཀྱི་གཏོགས་གཤིས་གླེང་སྒྲོམ་ཐོན།

 3. གཏག་པར་དཀར་ནག་གི་འདེམས་གཞི་སྤྱོད་པ་འདེམས། གལ་སྲིད་དེ་བས་མང་བའི་ཆ་འཕྲིན་དགོས་ན་གཏག་པར་ཆས་ཀྱི་སྤྱོད་པོའི་ལག་དེབ་ལ་དཔྱད་གཟིག་གནང་།

 4. Confirm the Properties dialog and click Print.

  མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནི་དཀར་ནག་གཏག་པར་ཟེར།

LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་དང་LibreOffice རིས་འགོད་བཟོ་བའི་ནང་གཏག་པར་དཀར་ནག་བྱེད།

 1. Choose - LibreOffice Impress or - LibreOffice Draw, as appropriate.

 2. གཏག་པར་འདེམས་པ།

 3. "སྤུས་ཚད་"ས་ཁོངས་ནང་འདེམས་གཞི་"སྐྱ་ཚད་"ཡང་ན་"དཀར་ནག་"ནང་གི་རྣམ་གྲངས་ཤིག་འདེམས་པ་མ་ཟད་"གཏན་འཁེལ་"རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  གལ་སྲིད་དེའི་ནང་འདེམས་གཞི་གང་རུང་ཞིག་འདེམས་ན་ གཏག་པར་བྱེད་པའི་གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་ཡང་ན་རིས་འགོད་ཚོས་གཞི་མི་ཁྱེར། གལ་སྲིད་མིག་སྔའི་གཏག་པར་ལས་བྱར་གཏག་པར་ནག་པོ་འདོད་ན་ ཡིག་ཆ་ - གཏག་པར་ - འདེམས་གཞི་ནང་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་འདེམས་གཞི་འདེམས།

  Grayscale converts all colors to a maximum of 256 gradations from black to white. All text will be printed in black. A background set by Format - Page Style - Background will not be printed.

  Black & white converts all colors into the two values black and white. All borders around objects are printed black. All text will be printed in black. A background set by Format - Page Style - Background will not be printed.

ཡི་གེ་དཀར་ནག་ལ་གཏག་པར་བྱེད།

LibreOffice ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ནང་ དཀར་ནག་ཐབས་ཚུལ་སྤྱད་པ་མཚོན་མདོག་ཡི་གེ་གཏག་པརཔར་བྱེད་པ་འདེམས་ཆོག། བཀོད་སྒྲིག་འདི་གཏག་པར་རྗེས་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་སྤྱོད་བདེ་བྱེད་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ ད་དུང་མིག་སྔའི་གཏག་པར་བརྒྱུད་རིམ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན།

དཀར་ནག་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ཚང་མ་གཏག་པར་བྱེད།

 1. Choose - LibreOffice Writer or - LibreOffice Writer/Web.

 2. གཏག་པར་འདེམས་པ།

 3. "ནང་དོན་"འོག་ "གཏག་པང་ནག་པོ་"བདམས་པ་མ་ཟད་"གཏན་འཁེལ་"རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ཡོད་ཚད་གམ་ཡང་ན་ HTML ཡིག་ཚགས་ནི་ཡི་གེ་ནག་པོ་གཏག་པར་བྱེད།

དཀར་ནག་ཡི་གེ་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་གཏག་པར་བྱེད།

 1. Choose File - Print. Then click the LibreOffice Writer tab.

 2. Choose Print text in black and click Print.

གླེང་སྒྲོམ་གཏག་པར་

dialog

Please support us!