དམིགས་གསལ་རྣམ་གཞག་གི་སྦྱར་བའི་ནང་དོན་

དྲས་སྦྱར་པང་ཐོག་གསོག་ཉར་གྱི་ནང་དོན་བེད་སྤྱོད་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་གཞག་གི་ཡིག་ཚགས་ནང་སྦྱར། LibreOffice ནང་ ཁྱེད་ཀྱིས་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་གླེང་སྒྲོམ་བེད་སྤྱོད་པ་ཡང་ན་གཤམ་འཐེན་རིས་རྟགས་སྦྱར་བའི་ནང་དོན་འདེམས།

འདེམས་གཞི་མཐོང་དྲས་སྦྱར་པང་ནང་དོན་ལ་བརྟེན་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ་སྤྱོད་རུང་།

བསྒྱུར་བཅོས་བྱས་རྗེས་+Shift+Enter

རིས་རྟགས་ཚལ་ཐོ་དྲས་སྦྱར་པང་ནང་དོན་ལ་སྦྱར་བ་བེད་སྤྱོད།

  1. "ཚད་གཞིའི་ཚང་"ཐོག་སྦྱར་བ་རིས་རྟགས་འགྲམ་གྱི་མདའ་རྩེ་རྐྱང་རྡེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེས།

  2. འོག་གི་འདེམས་གཞིའི་གྲས་ཞིག་འདེམས།

གལ་སྲིད་འབྲས་བུ་མ་འདོད་ན་ ཕྱིར་འཐེན་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་བསྐྱར་དུ་འདེམས་གཞི་གཞན་སྦྱར་བ་བེད་སྤྱོད།

གླེང་སྒྲོམ་སྤྱད་དེ་དྲས་སྦྱར་པང་ནང་དོན་སྦྱར།

  1. [རྩོམ་སྒྲིག་] - [འདེམས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་སྦྱར་བ་...]འདེམས།

  2. འདེམས་གཞི་ཞིག་འདེམས་པ་མ་ཟད་ "གཏན་འཁེལ་"རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ལས་སྣོན་བྱེད་ན་ དྲས་སྦྱར་པང་ནང་དོན་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་དྲ་མིག་ཡིན་ དེ་ནས་འདེམས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་དྲས་སྦྱར་གླེང་སྒྲོམ་ཐོན། འདེམས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་དྲས་སྦྱར་གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་གཞི་རྩ་ཡང་ན་མཐོང་རིས་འདེམས་གཞི་དྲ་མིག་ལ་འདྲ་ཕབ་བྱེད་པ་འདེམས་པ།

Please support us!