རྣམ་གཞག་ཕྱགས་ཕྱགས་སྤྱད་དེ་རྣམ་གཞག་འདྲ་ཕབ་བྱེད་

Use the Clone Formatting tool to copy formatting from a text selection or from an object and apply the formatting to another text selection or object.

  1. འདྲ་ཕབ་རྣམ་གཞག་གི་ཡི་གེ་ཡང་ན་བྱ་ཡུལ་འདེམས།

  2. On the Standard Bar, click the Clone Formatting icon. The mouse cursor will change to a paint bucket.

  3. འདྲ་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་ཡི་གེ་བྱ་ཡུལ་འདེམས་པའམ་ཡང་ན་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

tip

If you want to apply the formatting to more than one selection, double-click the Clone Formatting icon Icon. After you apply all the formatting, click the icon again.


By default only the character formatting is copied ; to include paragraph formatting, hold down when you click. To copy only the paragraph formatting, hold down +Shift when you click.

warning

In Calc, the Clone Formatting tool only copies formatting applied using the Format - Cells dialog or other equivalent methods. Therefore, any formatting applied directly to characters by selecting text inside a cell and then going to the Format - Character dialog will not be copied using the Clone Formatting tool.


The paragraph formats are the formats applied to the whole paragraph. The character formats are those applied to a portion of the paragraph. For example, if you apply the bold format to a whole paragraph the bold format is a paragraph format. Then if you unbold a portion of this paragraph, the bold format is still a paragraph format but the portion you unbold has a "not bold" character format.

འོག་གི་རེའུ་མིག་གིས་རྣམ་གཞག་ཕྱགས་འདྲ་ཕབ་རུང་བའི་རྣམ་གཞག་གཏོགས་གཤིས་གསལ་བཤད་བྱེད།

རིགས་འདེམས།

གསལ་བཤད།

འོད་རྟགས་ནི་ཡི་གེའི་དུམ་ནང་ ཡིན་ནའང་ནང་དོན་བདམས་མེད།

ཡི་གེ་འབྲི་བའི་ཁ་ཕྱོགས་ལྟར་མིག་སྔའི་དམ་མཚམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་འོག་གི་དུམ་མཚམས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས།

ཡི་གེ་འདེམས་པ།

མཐའ་མ་འདེམས་པའི་ཡིག་རྟགས་རྣམ་གཞག་དང་ཡིག་རྟགས་འདུས་པའི་དུམ་མཚམས་དར་རྣམ་གཞག་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་འདེམས།

Copies the frame attributes that are defined in Format - Frame and Object - Properties dialog. The contents, size, position, linking, hyperlinks, and macros in the frame are not copied.

འདེམས་པའི་བྱ་ཡུལ།

བྱ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ ཡིན་ནའང་བྱ་ཡུལ་གྱི་ནང་དོན་ ཆེ་ཆུང་ གནས་ས་ ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་དང་གཏན་འཁེལ་གྱི་ཧུང་དངོས་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས་འདེམས།

རྒྱབ་སྐྱོར་མི་བྱེད།

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་འདེམས།

རྣམ་གཞག་གཏོགས་གཤིས་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་དང་རིས་འགོད་ནང་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཡི་གེའི་ནང་དོན་ཡང་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

Text within Calc cells is selected

རྒྱབ་སྐྱོར་མི་བྱེད།

ཡི་གེའི་རེའུ་མིག་ཡང་ན་དྲ་མིག་འདེམས།

"རེའུ་མིག་གཏོགས་གཤིས་"གླེང་སྒྲོམ་ནང་མཚན་འཇོག་གི་འགྲེལ་ཡོད་རེའུ་མིག་ ཡི་གེའི་ཁ་ཕྱོགས་ མཐའ་སྒྲོམ་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་སོགས་རྣམ་གཞག་བཀོད་སྒྲིག་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ དེའི་ནང་གི་དུམ་མཚམས་དང་ཡིག་རྟགས་རྣམ་གཞག་ཡང་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ཡང་ན་དྲ་མིག་འདེམས།

Copies cell formatting specified using the Format - Cells dialog.


Please support us!