རྣམ་གཞག་ཕྱགས་ཕྱགས་སྤྱད་དེ་རྣམ་གཞག་འདྲ་ཕབ་བྱེད་

ཁྱེད་ཀྱིས་རྣམ་གཞག་ཕྱགས་སྤྱད་དེ་འདེམས་པའི་ཡི་གེ་ཡང་ན་བྱ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་འདྲ་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གཞན་གྱི་འདེམས་པའི་ཡི་གེ་ཡང་ན་བྱ་ཡུལ་འདྲ་སྤྱོད་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

In Calc, the Clone Formatting tool only applies to cell formatting.


  1. འདྲ་ཕབ་རྣམ་གཞག་གི་ཡི་གེ་ཡང་ན་བྱ་ཡུལ་འདེམས།

  1. [རྒྱུན་སྤྱོད་ཡོ་བྱད་ཚང་]ཐོག་ "རྣམ་གཞག་ཕྱགས་"རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

    འོད་རྟགས་ནི་ཕྱིས་དམ་བཟོ་དབྱིབས་ལ་འགྱུར།

    དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

    གལ་སྲིད་རྣམ་གཞག་འདྲ་སྤྱོད་འདེམས་གཞི་མང་དག་ལ་སྤྱད་ན་ "རྣམ་གཞག་ཕྱགས་"རིས་རྟགས་ཆ་རྡེབ་བྱེད་ རིས་རྟགས་རྣམ་གཞག་ཡོད་ཚད་འདྲ་སྤྱོད་རྗེས་བསྐྱར་དུ་རིས་རྟགས་འདི་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།


  2. འདྲ་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་ཡི་གེ་བྱ་ཡུལ་འདེམས་པའམ་ཡང་ན་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

By default only the character formatting is copied ; to include paragraph formatting, hold down when you click. To copy only the paragraph formatting, hold down +Shift when you click.


The paragraph formats are the formats applied to the whole paragraph. The character formats are those applied to a portion of the paragraph. For example, if you apply the bold format to a whole paragraph the bold format is a paragraph format. Then if you unbold a portion of this paragraph, the bold format is still a paragraph format but the portion you unbold has a "not bold" character format.

འོག་གི་རེའུ་མིག་གིས་རྣམ་གཞག་ཕྱགས་འདྲ་ཕབ་རུང་བའི་རྣམ་གཞག་གཏོགས་གཤིས་གསལ་བཤད་བྱེད།

རིགས་འདེམས།

གསལ་བཤད།

འོད་རྟགས་ནི་ཡི་གེའི་དུམ་ནང་ ཡིན་ནའང་ནང་དོན་བདམས་མེད།

ཡི་གེ་འབྲི་བའི་ཁ་ཕྱོགས་ལྟར་མིག་སྔའི་དམ་མཚམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་འོག་གི་དུམ་མཚམས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས།

ཡི་གེ་འདེམས་པ།

མཐའ་མ་འདེམས་པའི་ཡིག་རྟགས་རྣམ་གཞག་དང་ཡིག་རྟགས་འདུས་པའི་དུམ་མཚམས་དར་རྣམ་གཞག་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་འདེམས།

Copies the frame attributes that are defined in Format - Frame and Object - Properties dialog. The contents, size, position, linking, hyperlinks, and macros in the frame are not copied.

འདེམས་པའི་བྱ་ཡུལ།

བྱ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ ཡིན་ནའང་བྱ་ཡུལ་གྱི་ནང་དོན་ ཆེ་ཆུང་ གནས་ས་ ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་དང་གཏན་འཁེལ་གྱི་ཧུང་དངོས་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས་འདེམས།

རྒྱབ་སྐྱོར་མི་བྱེད།

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་འདེམས།

རྣམ་གཞག་གཏོགས་གཤིས་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་དང་རིས་འགོད་ནང་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཡི་གེའི་ནང་དོན་ཡང་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

Text within Calc cells is selected

རྒྱབ་སྐྱོར་མི་བྱེད།

ཡི་གེའི་རེའུ་མིག་ཡང་ན་དྲ་མིག་འདེམས།

"རེའུ་མིག་གཏོགས་གཤིས་"གླེང་སྒྲོམ་ནང་མཚན་འཇོག་གི་འགྲེལ་ཡོད་རེའུ་མིག་ ཡི་གེའི་ཁ་ཕྱོགས་ མཐའ་སྒྲོམ་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་སོགས་རྣམ་གཞག་བཀོད་སྒྲིག་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ དེའི་ནང་གི་དུམ་མཚམས་དང་ཡིག་རྟགས་རྣམ་གཞག་ཡང་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ཡང་ན་དྲ་མིག་འདེམས།

"དྲ་མིག་རྣམ་གཞག་"གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་བཀོད་སྒྲིག་གི་རྣམ་གཞག་དང་དྲ་མིག་ནང་དོན་གྱི་རྣམ་གཞག་འདྲ་ཕབ་བྱེད།


Please support us!