བེད་སྤྱོད་ Microsoft Office དང་LibreOffice

LibreOffice can open and save documents in the Microsoft Office file formats, including Microsoft Office Open XML formats.

Microsoft Office ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེས།

  1. ཡིག་ཆ་ - ཁ་ཕྱེ་འདེམས། LibreOffice ཡི་ཡིག་ཆ་གླེང་སྒྲོམ་ནང་ཁ་ཕྱེས་ Microsoft Office ཡིག་ཆ་འདེམས།

MS Office ཡིག་ཆས་...

... LibreOffice སྨོ་ལིང་ནང་ཁ་ཕྱེ།

Microsoft Word, *.doc, *.docx

LibreOffice ཡི་གེ་ལས་སྣོན།

Microsoft Excel, *.xls, *.xlsx

LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག

Microsoft PowerPoint, *.ppt, *.pps, *.pptx

LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན།


Microsoft Office ཡིག་ཆ་གཞན་ཉར་བྱེད།

  1. [ཡིག་ཆ་] - [གཞན་ཉར་...]འདེམས་པ།

  2. ཡིག་ཆའི་རིགས་སྒྲོམ་ནང་ Microsoft Office ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་འདེམས།

Microsoft Office རྣམ་གཞག་ཉར་ཚགས་ཡིག་ཚགས་ཁས་ལེན་བྱེད།

  1. Choose - Load/Save - General.

  2. ཚད་གཞི་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་ས་ཁོངས་ནང་ ཡིག་ཚགས་རིགས་དེ་བཞིན་ཡིག་ཆའི་རིགས་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ་འདེམས།

རྗེས་ལ་ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་སྐབས་ཡིག་ཆའི་རིགས་གནས་འདིར་འདེམས་པའི་རིགས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད། དེར་བརྟེན་ སྔར་བཞིན་ཡིག་ཆའི་རིགས་གླེང་སྒྲོམ་ནང་གཞན་གྱི་ཡིག་ཆའི་རིགས་འདེམས།

Microsoft Office ཡིག་ཆ་མང་དག་ OpenDocument རྣམ་གཞག་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད།

ཡིག་ཚགས་བརྗེ་སྒྱུར་ཆས་ཀྱི་ཕྱོགས་སྟོན་བརྒྱུད་ ཡིག་ཁུག་ནང་གི་Microsoft Officeཡིག་ཆ་ཡོད་ཚད་ OpenDocument ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་གི་ LibreOffice ཡིག་ཚགས་འདྲ་ཕབ་དང་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཀློག་ལེན་གྱི་ཡིག་ཆའི་ཁུག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ་དང་དེ་བཞིན་ཉར་ཚགས་བརྗེ་སྒྱུར་ཡིག་ཆའི་ཡིག་ཁུག་སྤྱོད།

  1. ཡིག་ཆ་ - ཕྱོགས་སྟོན་- ཡིག་ཚགས་བརྗེ་སྒྱུར་ཆས་སྒུལ་སློང་ཕྱོགས་སྟོན་འདེམས།

Microsoft Office དང་ LibreOffice ནང་གི་ཧུང་།

Microsoft Office དང་ LibreOffice མཚུངས་པའི་ཧུང་ཚབ་ཨང་ལག་བསྟར་བྱ་ཐབས་བྲལ། Microsoft Office ཡི་ VBA (Visual Basic for Applications) ཚབ་ཨང་བེད་སྤྱོད་ LibreOffice གཞིག་ནས་ LibreOffice API(ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རིམ་མཐུད་ཁ་)ཁོར་ཡུག་གི་ Basic ཚབ་ཨང་བེད་སྤྱོད། མ་གི་རྩོམ་རིམ་སྐད་བརྡ་མཚུངས་ཡང་དེའི་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་དང་བྱ་ཐབས་མི་འདྲ།

note

The most recent versions of LibreOffice can run some Excel Visual Basic scripts if you enable this feature at - Load/Save - VBA Properties.


གལ་སྲིད་ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རིམ་ཞིག་གི་ནང་ཧུང་བེད་སྤྱོད་ན་ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རིམ་གཞན་ཞིག་གི་ནང་བྱེད་ནུས་འདྲ་བ་སྤྱོད་ ངེས་པར་དུ་ཧུང་འདི་དག་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད། LibreOffice ཡི་ Microsoft Office ཡིག་ཆའི་ནང་ཚུད་པའི་ཧུང་ཁུར་སྣོན་བྱེད་ དེ་རྗེས་ LibreOffice Basic IDE རྩོམ་སྒྲིག་ཆས་བརྒྱུད་དེ་ཧུང་ཚབ་ཨང་ལྟ་ཞིབ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

VBA ཧུང་ཉར་ཚགས་སམ་སུབ་པ་འདེམས་ཆོག

VBA ཧུང་ཚབ་ཨང་འདུས་པའི་ Microsoft Office ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེ། རྒྱུན་གཏན་ནང་དོན་(ཡི་གེ་ དྲ་མིག་ རིས་དབྱིབས་) བཟོ་བཅོས་བྱེད་པ་ལས་ཧུང་རྩོམ་སྒྲིག་བཟོ་བཅོས་མི་བྱེད། ཡིག་ཚགས་ Microsoft Office ཡིག་ཆའི་རིགས་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད། Microsoft Office ནང་ཡིག་ཆ་འདི་ཉར་ཚགས་བྱེད་ VBA ཧུང་དེ་སྔོན་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱེད།

Microsoft Office ཡིག་ཆ་ཁུར་སྣོན་ནམ་ཡང་ན་ཉར་ཚགས་སྐབས་གཞན་གྱི་ VBA ཧུང་སུབ།

  1. Choose - Load/Save - VBA Properties to set the VBA macro handling of LibreOffice.

Please support us!