Recording a Macro

LibreOffice can record commands executed with the keyboard and mouse in Writer and Calc

 1. ཕབ་བཟོ་བྱེད་པའི་ཧུང་ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེས།

 2. [ཡོ་བྱད་] - [ཧུང་] - [ཧུང་གསར་ཕབ་བཟོ་]འདེམས་པ།

  ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

  If Tools - Macros - Record Macro menu item is missing, make sure that macro recording feature is enabled in - LibreOffice - Advanced.


  "ཧུང་ཟིན་འགོད་"གླེང་སྒྲོམ་ཆུང་བ་ཞིག་མངོན་ གཞན་ཡང་"མཇུག་སྒྲིག་ཟིན་འགོད་"གནོན་མཐེབ་ཁོ་ན་ཞིག་ཡོད།

 3. ཡིག་ཚགས་ནང་ཕབ་བཟོ་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་བྱེད།

  གལ་སྲིད་འདེམས་པའི་བྱ་ཡུལ་རྩིས་མེད་གཏོང་ན་ Esc མཐེབ་གནོན་ དེར་བརྟེན་ཧུང་ཟིན་འགོད་ཆས་མིག་སྔར་ཙིག་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བརྒྱུད་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་རྣམ་གྲངས་འདིའི་ཟིན་འགོད་མི་བྱེད།

 4. "མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན་འགོད་"རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  "ཧུང་"གླེང་སྒྲོམ་མངོན་ ཧུང་ཉར་ཚགས་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་སྤྱོད།

  གལ་སྲིད་ཕབ་བཟོ་བྱེད་པའི་ཧུང་དོར་བ་ལས་ཉར་ཚགས་མ་བྱེད་ན་ "ཧུང་" གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་"ཁ་རྒྱག་"གནོན་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 5. ཧུང་ཉར་ཚགས་བྱེད་ སྔོན་ལ་"ཧུང་གི་གནས་ས་ཉར་ཚགས་"རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་བྱ་ཡུལ་གཅིག་འདེམས་ ཧུང་གི་གནས་ས་ཉར་ཚགས་བརྩིས།

 6. གལ་སྲིད་ཧུང་ནི་བྱ་རིམ་མཛོད་གསར་པ་དང་ཡང་སྨོ་ལིང་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་ "བྱ་རིམ་མཛོད་གསར་བཟོ་..."ཡང་ན་"སྨོ་ལིང་གསར་བཟོ་..."གནོན་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་མ་ཟད་བྱ་རིམ་མཛོད་ཡང་ན་སྨོ་ལིང་གི་མིང་ནང་འཇུག་བྱེད།

 7. "ཧུང་མིང་"ཡི་གེའི་སྒྲོམ་ནང་ཧུང་གསར་པའི་མིང་ནང་འཇུག་བྱེད།

 8. "ཉར་ཚགས་"རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

Limitations of the macro recorder

The following actions are not recorded:

Please support us!