ཐིག་སྐུད་བཟོ་ལྟ་མཚན་འཇོག་

 1. ཡིག་ཚགས་ནང་ཐིག་རིས་བྱ་ཡུལ་འདེམས།

 2. Choose Format - Line and click the Line Styles tab.

 3. དགོས་ངེས་ཀྱི་ཐིག་སྐུད་འདེམས་གཞི་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

  ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

  ཐིག་སྐུད་ཞེང་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་སྡུར་བའི་རྣམ་པ་ཟིན་པའི་ཐིག་སྐུད་རིང་ཚད་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ དང་ཐིག་སྐུད་ཞེང་ཚད་ལྟོས་ཟླ་བྱེད་འདེམས་པ།


 4. གསབ་སྣོན་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 5. ཐིག་དབྱིབས་ཀྱི་མིང་ནང་འཇུག་བྱེད་ དེ་རྗེས་"གཏན་འཁེལ་"རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

  ཐིག་དབྱིབས་ནི་རང་མཚན་འཇོག་ཐིག་དབྱིབས་རེའུ་མིག་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་ ཐིག་དབྱིབས་ཉར་ཚགས་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།


 6. ཁ་བརྒྱབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་རྒྱག་པ།

Please support us!