ཡི་གེའི་ནང་གི་བྲིས་འགོད་ཐིག་སྐུད་

ཡི་གེའི་ནང་ཐིག་སྐུད་སྣོན་འཇུག་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཐིག་སྐུད་ཀྱི་ཟུར་ཚད་ ཞེང་ཚད་ ཚོས་གཞི་དང་གཏོགས་གཤིས་གཞན་རང་མཚན་འཇོག་བྱེད།

ཐིག་སྐུད་ཀྱི་གཏོགས་གཤིས་དང་ཁ་ཕྱོགས་མཚན་འཇོག་བྱེད་ན་ཐིག་སྐུད་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ ཐབས་ཤེས་གཤམ་གསལ།

རིས་རྟགས་

རིས་རྟགས་

1.

ཡོ་བྱད་ཚང་ཐོག་རིས་འགོད་བྱེད་ནུས་རིས་རྟགས་མཐའ་འགྲམ་གྱི་མདའ་རྩེ་མངོན་པ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ རིས་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེས་ དེ་རྗེས་ཐིག་སྐུད་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་ནི་ཐིག་སྐུད་ཁྱེར་བའི་རྒྱ་གྲམ་དབྱིབས་ཤིག་ལ་འགྱུར།

2.

ཡིག་ཚགས་ནང་གཏན་འཁེལ་ཐིག་སྐུད་ཀྱི་འགོ་འཛུགས་གནས་ས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། ཙིག་རྟགས་གནོན་འཛིན་བྱེད་ དགོས་ངེས་ཀྱི་ཐིག་སྐུད་མཇུག་སྒྲིལ་གནས་སའི་ཁུལ་དུ་འདྲུད་སྐྱེལ་བྱས་ཏེ་གློད། གལ་སྲིད་དུས་མཚུངས་ Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད་ ཆུ་སྙོམས་ཐིག་སྐུད་ དྲང་འཕྱང་ཐིག་སྐུད་དང་གཏད་ཟུར་ཐིག་སྐུད་བྲིས་འགོད་བྱེད།

རིས་རྟགས་

3.

ཐིག་སྐུད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་དང་རིང་ཚད་ཡིད་ཚིམ་རྗེས་ ཙིག་རྟགས་གནོན་མཐེབ་གློད། དེ་རྗེས་དེ་བས་མང་བའི་ཐིག་སྐུད་བྲིས་འགོད་བྱེད། ‰ Esc མཐེབ་གནོན་པའམ་རིས་འགོད་ཚང་ནང་གི་€‰‹©རིས་རྟགས་བྱེད་ནུས་འདི་མཇུག་སྒྲིལ་བ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

4.

འདེམས་པ་ རིས་རྟགས་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཐིག་སྐུད་ཚང་མ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། ཐིག་སྐུད་ཡོད་ཚད་འདེམས་ འདི་འདྲའི་ཟློས་མང་འདེམས་པའི་བྱེད་ནུས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ ཐིག་སྐུད་ཡོད་ཚད་བེད་སྤྱོད་པའི་ཚོས་གཞི་ ཞེང་ཚད་ཡང་ན་གཏོགས་གཤིས་གཞན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

  1. Create a horizontal line by applying the preset Paragraph Style Horizontal Line. Click into an empty paragraph, and double-click the Horizontal Line Style in the Styles window. If the entry for horizontal lines is not visible in the list of Paragraph Styles, select "All Styles" in the lower listbox.

  2. རྣམ་གཞག་ - ཡིག་དུམ་ - མཐའ་སྒྲོམ་འདེམས་པ་བརྒྱུད་བྲིས་འགོད་ཀྱི་ཐིག་སྐུད་ཡིག་དུམ་ཐོག་ལ་ འགྲམ་ལ་ཡང་ན་འོག་ལ་གནས།

རང་འགུལ་གྱི་ཐིག་སྐུད་བྲིས་འགོད་བྱེད།

  1. གལ་སྲིད་གསར་པའི་ཕྲེང་ཞིག་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཡིག་འབྲེལ་རྟགས་འགའ་ཞིག་གམ་ཡང་ན་གཤམ་ཐིག་ཡིག་རྟགས་མཐེབ་འཇུག་བྱེད་ དེ་རྗེས་ Enter མཐེབ་གནོན་ཏེ་ཡིག་རྟགས་འདི་དག་སུབ་སྲིད་ གོང་གི་དུམ་མཚམས་ཀྱི་འོག་ཕོགས་ལ་མཐའ་སྒྲོམ་ཞིག་གྲུབ།

    To create a single line, type three or more hyphens (-), or underscores (_), and then press Enter. To create a double line, type three or more equal signs (=), asterisks (*), tildes (~), or hash marks (#), and then press Enter.

  2. རང་འགུལ་བྲིས་འགོད་ཀྱི་མཐའ་སྒྲོམ་སུབ་ རྣམ་གཞག་ - ཡིག་དུམ་ - མཐའ་སྒྲོམ་འདེམས་ དེ་རྗེས་མཐའ་སྒྲོམ་མེད་པ་འདེམས།

  3. རང་འགུལ་ཚབ་བརྗེའི་མཐའ་སྒྲོམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ཐེངས་གཅིག་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ རྩོམ་སྒྲིག་ - ཕྱིར་འཐེན་འདེམས།

  4. རང་འགུལ་མཐའ་སྒྲོམ་བཀག་སྤྱོད་བྱེད་ ཡོ་བྱད་ - རང་འགུལ་དག་བཅོས་ - འདེམས་གཞི་དེ་རྗེས་ཉེར་སྤྱོད་མཐའ་སྒྲོམ་གཙང་སེལསེལ་བྱེད།

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

ཡི་གེའི་ནང་བསྒར་འཛུད་ཀྱི་ཐིག་སྐུད་དང་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གཞན་ནི་ HTMLརྣམ་གཞག་གི་མཚན་འཇོག་ཡིན་ དེར་བརྟེན་དེ་དག་ HTML རྣམགཞག་འདྲེན་བཏོན་ཐད་ཀར་མི་བྱེད་ རིས་དབྱིབས་ངོས་ནས་འདྲེན་བཏོན་བྱེད།


དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

When you enter a line width, you can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.


རྣམ་གཞག་ - ཡིག་དུམ་ - མཐའ་སྒྲོམ་

ཡོད་བྱད་ཚང་གི་ཉེར་སྤྱོད་ཐིག་སྐུད་

Please support us!