ཡི་གེའི་ནང་གི་བྲིས་འགོད་ཐིག་སྐུད་

You can incorporate lines into your text with custom angles, thickness, color, and other attributes.

ཐིག་སྐུད་ཀྱི་གཏོགས་གཤིས་དང་ཁ་ཕྱོགས་མཚན་འཇོག་བྱེད་ན་ཐིག་སྐུད་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ ཐབས་ཤེས་གཤམ་གསལ།

 1. Icon Show Draw Functions

  On the Standard bar, click the Show Draw Functions icon to open the Drawing toolbar

 2. Icon Line

  Click the Line icon. The mouse pointer changes to a cross-hair symbol with a line beside it.

  ཡིག་ཚགས་ནང་གཏན་འཁེལ་ཐིག་སྐུད་ཀྱི་འགོ་འཛུགས་གནས་ས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། ཙིག་རྟགས་གནོན་འཛིན་བྱེད་ དགོས་ངེས་ཀྱི་ཐིག་སྐུད་མཇུག་སྒྲིལ་གནས་སའི་ཁུལ་དུ་འདྲུད་སྐྱེལ་བྱས་ཏེ་གློད། གལ་སྲིད་དུས་མཚུངས་ Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད་ ཆུ་སྙོམས་ཐིག་སྐུད་ དྲང་འཕྱང་ཐིག་སྐུད་དང་གཏད་ཟུར་ཐིག་སྐུད་བྲིས་འགོད་བྱེད།

 3. Icon Select Object

  ཐིག་སྐུད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་དང་རིང་ཚད་ཡིད་ཚིམ་རྗེས་ ཙིག་རྟགས་གནོན་མཐེབ་གློད། དེ་རྗེས་དེ་བས་མང་བའི་ཐིག་སྐུད་བྲིས་འགོད་བྱེད། ‰ Esc མཐེབ་གནོན་པའམ་རིས་འགོད་ཚང་ནང་གི་€‰‹©རིས་རྟགས་བྱེད་ནུས་འདི་མཇུག་སྒྲིལ་བ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

After clicking the Select icon, you can select all of the lines at the same time by clicking each line while holding down the Shift key. This multiple selection enables you to assign all of them a common color, thickness or other attribute.

 1. Create a horizontal line by applying the preset Paragraph Style Horizontal Line. Click into an empty paragraph, and double-click the Horizontal Line Style in the Styles window. If the entry for horizontal lines is not visible in the list of Paragraph Styles, select "All Styles" in the lower listbox.

 2. རྣམ་གཞག་ - ཡིག་དུམ་ - མཐའ་སྒྲོམ་འདེམས་པ་བརྒྱུད་བྲིས་འགོད་ཀྱི་ཐིག་སྐུད་ཡིག་དུམ་ཐོག་ལ་ འགྲམ་ལ་ཡང་ན་འོག་ལ་གནས།

རང་འགུལ་གྱི་ཐིག་སྐུད་བྲིས་འགོད་བྱེད།

 1. གལ་སྲིད་གསར་པའི་ཕྲེང་ཞིག་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཡིག་འབྲེལ་རྟགས་འགའ་ཞིག་གམ་ཡང་ན་གཤམ་ཐིག་ཡིག་རྟགས་མཐེབ་འཇུག་བྱེད་ དེ་རྗེས་ Enter མཐེབ་གནོན་ཏེ་ཡིག་རྟགས་འདི་དག་སུབ་སྲིད་ གོང་གི་དུམ་མཚམས་ཀྱི་འོག་ཕོགས་ལ་མཐའ་སྒྲོམ་ཞིག་གྲུབ།

  To create a single line, type three or more hyphens (-), or underscores (_), and then press Enter. To create a double line, type three or more equal signs (=), asterisks (*), tildes (~), or hash marks (#), and then press Enter.

 2. རང་འགུལ་བྲིས་འགོད་ཀྱི་མཐའ་སྒྲོམ་སུབ་ རྣམ་གཞག་ - ཡིག་དུམ་ - མཐའ་སྒྲོམ་འདེམས་ དེ་རྗེས་མཐའ་སྒྲོམ་མེད་པ་འདེམས།

 3. རང་འགུལ་ཚབ་བརྗེའི་མཐའ་སྒྲོམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ཐེངས་གཅིག་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ རྩོམ་སྒྲིག་ - ཕྱིར་འཐེན་འདེམས།

 4. རང་འགུལ་མཐའ་སྒྲོམ་བཀག་སྤྱོད་བྱེད་ ཡོ་བྱད་ - རང་འགུལ་དག་བཅོས་ - འདེམས་གཞི་དེ་རྗེས་ཉེར་སྤྱོད་མཐའ་སྒྲོམ་གཙང་སེལསེལ་བྱེད།

warning

ཡི་གེའི་ནང་བསྒར་འཛུད་ཀྱི་ཐིག་སྐུད་དང་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གཞན་ནི་ HTMLརྣམ་གཞག་གི་མཚན་འཇོག་ཡིན་ དེར་བརྟེན་དེ་དག་ HTML རྣམགཞག་འདྲེན་བཏོན་ཐད་ཀར་མི་བྱེད་ རིས་དབྱིབས་ངོས་ནས་འདྲེན་བཏོན་བྱེད།


tip

When you enter a line thickness, you can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.


Please support us!