ཤོག་བྱང་དང་མིང་ཤོག་བཟོ་རྒྱུ་དང་གཏག་པར་

གླེང་སྒྲོམ་རྒྱུ་མིང་ཤོག་འཆོར་འགོད།

འདེམས་པ་ཡིག་ཆ་ - གསར་བཟོ་ - མིང་ཤོག་ཁ་ཕྱེ་ མིང་ཤོག་ གླེང་སྒྲོམ་ མིང་ཤོག་ཀྱི་ཕྱིར་ངོས་སུ་བེད་སྤྱད་ན་སྒྲིག

ཤོག་བྱང་དང་མིང་ཤོག་འཆར་འགོད།

ཤོག་བྱང་གླེང་སྒྲོམ་ནང་ཤོག་བྱང་དང་མིང་ཤོག་འཆར་འགོད་བྱེད་ན་སྒྲིག

 1. ཡིག་ཆ། - གསར་འཛུགས། - ཤོག་བྱང་།འདེམས་ནས་ གླེང་སྒྲོམ་ཤོག་བྱང་སྒུལ་སློང་བྱེད་པ།

 2. འདེམས་གཞི་ཁཱ་ཤོག་བྱང་ས་ཁོངས་རྣམ་གཞག་ཤོག་བྱང་གྱི་རྣམ་གཞག་མཚན་འཇོག

  LibreOffice ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཐག་བཅོད་བྱེད་པའི་ཤོག་བྱང་དང་རྟགས་མར་ མིང་ཤོག་ཐོག་སྤྱོད་པའི་ཤོག་བུའི་རྣམ་གཞག་མང་པོ་ཚུད་ཡོད། དེ་དུང་སྤྱོད་པོའི་རང་མཚན་འཇོག་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཞན་འཇུག་ནས་སྒྲིག

 3. ཤོག་བྱང་འདེམས་གཞི་ཁཱ་ཁུལ་ཤོག་བྱང་ཤོག་བྱང་གི་གནས་ཡུལ་འདེམས་རྒྱུ།

  གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ནང་བརྒྱུན་དུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་ ཤོག་བྱང་ཐོག་ནང་དོན་མི་འདྲ་བའི་གཏག་པར་བྱ་རྒྱུ་སྟབས་བདེ་ཡོད་ དཔེར་ན་འའཕྲིན་ཡིག་རྣམ་གཞག་ཕྱིར་གཏོར་སྐབས་ཤོག་བྱང་རེ་རེ་ཐོག་ཡི་གེ་གཅིག་མཚུངས་གཏག་པར་རྒྱབ་ན་སྒྲིག

  གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུའགོད་སྒྲོམ་དང་རེའུ་མིག་རེའུ་འགོད་གཞི་གྲངས་མཛོད་དང་རེའུ་མིག་འདེམས་ན་ གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཐོབ་ཐུབ། མདའ་རྩེ་གནོན་མཐེབ་ཐོག་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་ བདམས་ཟིན་པའི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཀྱི་ཡིག་དུམ་དེ་ཤོག་བྱང་ས་ཁོངས་ནང་བརྒྱུད་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུ། Enter མཐེབ་གནན་ནས་ཕྲེང་རྗེས་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ་སྟོང་མིག་དང་དེ་མིན་གཏན་འཁེལ་གྱི་ཡི་གེ་བཅུག་ནང་ཨང་སྒྲིག

  རྣམ་གཞག་འདེམས་གཞི་ཁཱ་སྟེང་སྔར་བཀོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་མི་མཐུན་པའི་ཤོག་བྱང་རྣམ་གཞག་བཀོད་ན་སྒྲིག། བཀོལ་སྤྱོད་དེ་སྤྱད་ཙེ་ རིགས་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་རྒྱུ་"སྤྱོད་པོ་"འདེམས་གཞི་འདེམས་གཞི་ཁཱ་སྟེང་ ཤོག་བྱང་ཚང་མ་གསར་བཟོ་ཡིན།

 4. འདེམས་གཞི་འདེམས་གཞི་ཁཱ་ཤོག་ངོས་སྟེང་ འདེམས་ཟིན་མཉམ་འགྲོས་ནང་དོན་སྒྲོམ། གལ་ཏེ་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་དེ་འདེམས་ཟིན་ཚེ་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤོག་བྱང་ཐོག་ཤོག་སྔ་ནང་བཅུག་་དང་རྩོམ་སྒྲིབ་ཐེངས་གཅིག་བྱེད།

 5. གནོན་པ་ཡིག་ཚགས་གསར་བཟོ་དེ་དང་མཚམས་པའི་ནང་དོན་གྱི་གསར་འཛུགས་ཡིག་ཚགས་བཟོ་ཐུབ།

 6. ཡིག་ཚགས་གསར་བཟོ་གནོན་རྡེབ་བྱེད་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནོན་མཐེབ་ཞིག་ཁྱེར་ཡོད་པ་མཉམ་བགྲོད་ཤོག་བྱང་གི་སྒེའུ་ཁུང་ཡོད་པ་མཐོང་ཐུབ། ཤོང་བྱང་ཨང་དང་པོའི་ནང་དོན་ནང་བཅུག་བྱེད། གོང་བརྗོད་གནོན་མཐེབ་གནོན་རྡེབ་བྱེད་ན་ཤོག་བུའི་ཐོག་མིག་སྔའི་ཤོག་བྱང་རྐྱང་པ་ཤོག་བྱང་གཞན་ཚང་མ་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

Please support us!