མྱུར་བདེའི་མཐེབ་(LibreOffice རོགས་འདེགས་བྱེད་ནུས་)

ཁྱེད་ཀྱི་ཙིག་རྟགས་བེད་མི་སྤྱད་མཐེབ་གཞོན་གི་ཚོས་འཛིན་བྱས་ན་སྒྲིག་ LibreOffice

སྨོ་ལིང་ཁག་གི་རོགས་རམ་གཙོ་བོའི་ཤོག་སྟེང་དུ་(དཔེར་ན་ LibreOffice ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡང་ན་LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་རོགས་རམ་གཙོ་བོའི་ཤོག་ལྷེའི་སྟེང་)སྨོ་ལིང་འདི་ལ་འཚམས་འདྲ་བྱས་་པར་སྤྱོད་པའི་མཐེབ་གཞོང་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་རོགས་རམ་གྱི་ཐག་སྦྲེལ་མངོན་པ་བྱེད།

ད་དུང་ འགག་གནད་ཡི་གེ་ཞོགས་"རོགས་འདེགས་བྱེད་ནུས་" རིམ་པས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ་ ་གལ་འདྲ་ཟིར་བྱས་ནས་ཙིག་རྟགས་སྒྲིག་ཆས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྐབས་ཚོད་འཛོན་འདེམས་ངེས་ཀྱི་སྨོ་ལིང་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་སམ།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


ཙིག་རྟགས་ LibreOffice སྤྱོད་པོའི་འཆར་ངོས་ནང་བཀོལ་སྤྱོད་བེད་མི་སྤྱོད།

ཚལ་ཐོ་ཚང་དང་ཡོ་བྱད་ཚང་ སྒེའུ་ཁུང་དང་ཡིག་ཚགས་སྒུལ་སློང་།

མཐེབ་ F6 གནོན་ཚེ་མདོ་གནས་དེ་གཤམ་གསལ་གྱི་བྱ་ཡུལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད།

Press Shift+F6 to switch through objects in the opposite direction.

Press +F6 to switch to the document.

མཐེབ་ F10 མནན་ནས་ཚལ་ཐོའི་ཚང་

Esc མཐེབ་གནོན་ཚེ་ཡན་ལག་ཚལ་ཐོ་དང་ཡོ་བྱད་ཚང་ཡང་ན་རང་མོས་ཀྱི་སྒེའུ་ཁུང་བཅས་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུ།

ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་འཁོལ་སྤྱོད།

Press or F6 or F10 to select the first menu (the File menu). With right arrow, the next menu to the right is selected; with left arrow, the previous menu.

འོག་མཐེབ་བོད་སྤྱད་ནས་འདེམས་ཟིན་པའི་ཚལ་ཐོ་ཕྱེ་རྒྱུ་དང་ དེ་རྗེས་ འོག་མཐེབ་དང་སྟེང་མཐེབ་ཚང་མ་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་བའི་འོག་འདེམས་རྒྱུ་ དེ་ཡོད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་རྒྱུ།

Enter མཐེབ་གནོན་ནས་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་ལག་བསྟར་བྱ།

རིས་རྟགས་བཀའ་ཚིག་ལག་བསྟར།

F6 མཐེབ་བསྡུད་མར་གནོན་ནས་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཚང་སྟེང་རིས་རྟགས་ཞིག་འདེམས། གཡས་གཏད་མཐེབ་དང་གཡོན་གཏད་མཐེབ་སྤྱད་དེ་འཕྲེད་ཕྱོགས་ཡོ་བྱད་ཚང་སྟེང་གི་་རིས་རྟགས་འདེམས། དེ་མཚུངས་ གཡས་གཏད་མཐེབ་དང་གཡོན་གཏད་མཐེབ་སྤྱད་དེ་གཞུང་ཕྱོགས་ཡོ་བྱད་ཚང་སྟེང་གི་རིས་རྟགས་འདེམས་དགོས། Home མཐེབ་སྤྱད་དེ་ཡོ་བྱད་ཚང་ནང་གི་རིས་རྟགས་དང་པོ་འདེམས་དགོས་; End མཐེབ་སྤྱད་དེ་ཡོ་བྱད་ཚང་ནང་གི་འཇུག་མ་རིས་རྟགས་འདེམས་དགོས།

Press Enter to execute the selected icon. If the selected icon normally demands a consecutive mouse action, such as inserting a rectangle, then pressing the Enter key is not sufficient: in these cases press +Enter.

གལ་ཏེ་ཡོ་བྱད་ཚང་གྱིས་གསལ་ཡོལ་གྱི་ཞིང་ཚད་ལོས་བརྒལ་ཚེ་ གཡས་མཐའ་གྲམ་ལ་ཡང་ན་གཤམ་འོག་གྱི་མཐའ་གྲམ་དུ་རིས་རྟགས་ཞིག་ཐོན། ཡོ་བྱད་ཚང་འདེམས་ དེ་ནས་མཐེབ་ PageUp སམ་ཡང་ན་ PageDown མ་མཐེབ་གནན་ནས་རིས་རྟགས་གཞན་ཚོལ།

ཡོ་བྱད་ཚང་གི་དམིགས་བསལ་དྲན་བརྡ།

འོག་གཏད་མདའ་རྩེ་འམ་གཡས་གཏད་མདའ་རྩི་མནན་ནས་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ། བཀོལ་སྤྱོད་འདི་ཙིག་རྟགས་ཀྱི་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་པ་དང་མཚུངས། ཡོ་བྱད་ཚང་ནང་གཡས་གཏག་མདའ་ཙེ་འམ་གཡོན་གཏད་མདའ་རྩེ་སྤྱོད། མཐེབ་ Home དང་མཐེབ་ End སྤྱད་དེ་ཡོ་བྱད་ཚང་ནང་གི་རིས་རྟགས་དང་པོ་དང་མཇུག་མ་འདེམས།

ESC ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་རྒྱབ་ གལ་ཏེ་ཡོ་བྱད་ཚང་སྤོ་སྒུལ་བྱདགོས་ཚེ་ ཙིག་རྟགས་ངེས་པར་སྤྱད་ནས་ལེགས་གྲུབ་བྱ་དགོས།

ཚོ་སྒྲིག་གླེང་སྒྲོམ་ནང་ནས་བདམས་པ་བྱེད་པ།

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་འདེམས། མཐེབ་ Enter གནོན་དགོས།

འོག་མཐེབ་འམ་ Page Down མཐེབ་བེད་སྤྱོད་དེ་འོག་དུ་འགྲེལ་འཁོར་བྱས་པའི་ ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང་གྱི་གཤར་བྱང་སྟེང་;མཐེབ་བམ་མཐེབ་བེད་སྤྱད་ Page Up

Enter མཐེབ་གནོན་ན་བདེམས་ངེས་གཤར་བྱང་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས།

རེའུ་མིག་ནང་གདམ་བྱེད་པ།

སྒེའུ་ཁུང་དང་གླེང་སྒྲོམ་རེའུ་མིག་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་ཁ་ཤས་ནང་ རེའུ་མིག་ཁ་ཤས་ལ་གཞི་གྲངས་འདེམས་རྒྱུ་ དཔེར་ན་ གཞི་གྲངས་ཁུངས་མཐོང་རིས་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ནང་དོན་གཤོགས་ཀྱི་མཐེབ་གནོན་བྱ་རྒྱུ་དེ་དག རེའུ་མིག་འདེ་དག་ནང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད།

སྒེའུ་ཁུང་དང་གླེང་སྒྲོམ་གྱི་ཆེ་ཆུང་དང་གནས་ས།

 1. First press +spacebar.

  མ་ལག་གྱི་ཚལ་ཐོ་སུབ་དགོས་ དེ་ནང་སྤོ་འགུལ་ཚུད་པ་ཆེ་ཆུང་བཟོ་བཅོས་དང་ཁ་རྒྱབ་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག

 2. བཀའ་ཚིག་འདེམས་པ་(འོག་གཏད་མཐེབ་གནོན་རྗེས་ Enter མཐེམ་གནོན་དགོས་)

 3. ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་མཐེབ་བེད་སྤྱད་ནས་གླེང་སྒྲོམ་ལག་ཡང་ན་སྒེའུ་ཁུང་ཐོག་སྤོ་འགུལ་བྱ་རྒྱུའམ་ དེ་དག་གི་ཆེ་ཆུང་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

 4. Enter མཐེབ་གནོན་ནས་བཟོ་བཅོས་དང་དང་ལེན། Esc མཐེབ་གནོན་ནས་བཟོ་བཅོས་དོར་དགོས།

སྡོད་པའི་སྒེའུ་ཁུང་དང་ཡོ་བྱད་ཚང་སྡོད་པའམ་རྩིས་མེད་བྱེད།

 1. F6 མཐེབ་གནོན་ནས་འདེམས་ངེས་སྒེའུ་ཁུང་ཡོ་བྱད་ཚང་འདེམས་དགོས།

 2. དཔེར་ན་ +V རེས་འགོད་བྱ་ཡུལ་བསྒར་འཛུད།

བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

Press Shift+F4 to select the first object in the current document. When an object is selected, press Tab to select the next object, or press Esc to go back to the text.

བྱ་ཡུལ་རྩོམ་སྒྲིག

Enterམཐེབ་བེད་སྤྱོད་དེ་ OLE བྱ་ཡུལ་འདེམས།

བྱ་ཡུལ་གྱི་གནས་ས་དང་ཆེ་ཆུང་རྩོམ་སྒྲིག

རྩོམ་སྒྲིག་བྱ་ཡུལ་གྱི་བྲིས་རྟགས།

ཁ་ཕྱོགས་མཐེབ་སྤྱད་དེ་བྱ་རིམ་གྱི་རིགས་རྟགས་སྤོ་འགུལ་བྱེད། སྔོན་ལ་ ཚོས་ཚེག་བཅུས་ནས་མ་ཚུལ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པ་མ་ཟད་བྲེས་རྟགས་འདེམས་དགོས་ དེ་རྗེས་བྲིས་རྟགས་ཀྱི་རིགས་མི་འདྲ་བར་ཞིར་བཟུང་ཁ་ཕྱོགས་ཁ་ལ་བྲིས་རྟགས་སྤོ་སྒུལ་བྱེད།

 1. བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

 2. དཔེར་ན་ +V རེས་འགོད་བྱ་ཡུལ་བསྒར་འཛུད།

 3. The upper left handle starts blinking. Press +Tab several times, until no handle blinks. This signals that now the anchor of the object is activated.

 4. ཁ་ཕྱོགས་མཐེབ་བེད་སྤྱད་ནས་རིས་རྟགས་སྤོ། བྱ་ཡུལ་གྱི་སྤོ་འགུལ་དང་བསྡུན་ནས་དེ་དང་ལྟོས་བཅས་སྤོ་སྒུལ་བྱེད།

འདེམས་ཟིན་པའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་རིས་རྟགས་ལ་བཟོ་བཅོས་ བཟོ་བཅོས་བྱེད་སྐབས་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་བརྟེན་ན་སྒྲིག

བར་ཚོད་ཐིག་ཚོད་འཛིན།

LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་LibreOffice རིས་འགོད་བཟོ་བ་དང་LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་གྱི་ཡིག་ཆ་འཕྲེད་ཕྱོགས་སམ་གཞུང་ཕྱོགས་སུ་མཐོང་རིས་མང་པོ་བྲལ་བཅོད་བྱ་རྒྱུད། མཐོང་རིས་ཚང་མ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་མི་མཐུད་ཀྱི་ཕྱོགས་གསལ་རུ། ཙིག་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་བྲལ་གཅོད་ཐིག་དེ་འགྲེལ་འཁོར་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་མཐེན་ཐུབ།

གཞི་གྲངས་ཁུངས་མཐོང་རིས་ཚོས་འཛིན།

+ Shift + F4 opens and closes the data source view.

F6 ཡིག་ཚགས་དང་ཡོ་བྱད་ཚང་བར་བརྗེ་བསྒྱུར།

+(སྡོམས་མཐེབ་)གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཐོན་ཁུང་དོ་དམ་ཆས་ནང་འདེམས་ཟིན་པའི་གཤར་བྱང་འཁྲེམ་རྒྱུ།

-(འཐེན་རྟགས་མཐེབ།)གཞི་གྲངས་མཛོད་དོན་ཁུངས་དོ་དམ་ཆས་ནང་འདེམས་ངེས་ཀྱི་གཤར་བྱང་གབ་པ།

+Shift+E: switches between data source explorer and table.

འཆར་འགོད་སྒེའུ་ཁུང་ནང་གི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་བཙལ་འདྲ།

F6 བྱ་ཡུལ་ཚང་ རེའུ་མིག་མཐོང་རིས་འདེམས་ཁུལ་དབར་བརྗེ་སྒྱུར།

+Up arrow or +Down arrow: moves the border between table view and selection area up or down.

"རེའུ་མིག་མཐོང"(འཆར་འགོད་བཙལ་འདྲ་སྟེང་གྱི་ས་ཁོངས་)དང་"འབྲེལ་བ་"སྒེའུ་ཁུང་ནང་གྱི་མཐེབ།

+Arrow key: moves the selected table in the direction of the arrow.

+Shift+Arrow key: resizes the selected table in the table view.

Del རེའུ་མིག་མཐོང་རིས་ནང་འདེམས་ཟིན་པའི་རེའུ་མིག་གམ་ཐག་སྦྲེལ་སུབ།

Tab རེའུ་མིག་མཐོང་ནང་རེའུ་མིག་དང་འབྲེལ་མཐུད་བར་བརྗེ་སྒྱུར་བྱ་དགོས།

Enter འབྲེལ་མཐུད་འདེབས་རྗེས་ Enter མཐེབ་བེད་སྤྱད་ནས་འབྲེལ་ཐུད་ཁ་ཕྱེ་ནས་གཏོགས་གཤིས་གླིང་སྒྲོམ།

Enter རེའུ་མིག་འདེམས་རྗེས་ Enter མཐེབ་བེད་སྤྱད་ནས་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་དང་པོ་དེ་འདེམས་ཁུང་ནང་བཅུག

ས་ཁོངས་(འཆར་འགོད་བཙལ་འདྲ་མཐོལ་ངོས་ས་ཁོངས་)ནང་གི་མཐེབ་བདམས་ཁ་བྱེད།

+Left Arrow or Right Arrow: moves the selected column to the left or to the right.

"རེའུ་མིག་འཆར་འགོད་"སྒེའུ་ཁུང་ནང་གི་མཐེབ།

མཐེབ་F6 ཡོ་བྱད་ཚང་དང་སྟར་མཐོ་རིས་གཏོགས་གཤིས་བཅས་དབར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ།

བཪྙན་རིས་འཕྲོ་བཪྙན་རྩོམ་སྒྲིག་ཆས་ཚོད་འཛིན་བྱེད།

ཚོད་འཛིན་རོགས་རམ།

Shift+F2 མཐེམ་གནོན་ནས་མིག་སྔའི་འདེམས་ངེས་བཀའ་ཚིག་དང་ རིས་རྟགས་སམ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་མཐོ་རིམ་དྲན་བརྡ་མངོན་པ་བྱ།

རོགས་རམ་ཤོག་ལྷེའི་གཙོ་བོ་མིག་བཤར་བྱེད་པ།

"ཡིག་དེབ་འདྲེན་འཇུག་"གླེང་སྒྲོམ་ཚོ་ས་འཛིན་བྱེད་པ་(CSV ཡིག་ཆ་འདྲེན་འཇུག་)

ཚད་ཁྲེ།

སྔོན་ལྟ།

"བསྒར་འཛུད་ - དམིགསས་བསལ་ཡིག་རྟགས་"ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་བའི་དམིགསས་བསལ་ཡིག་རྟགས་གླེང་སྒྲོམ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ་

Please support us!