Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

གནས་རིས་བསྒར་འཛུད

གནས་རིས་བཪྙན་རིས་ཞིག་LibreOffice ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ LibreOffice ལས་དེབ་ LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་དང་ LibreOffice རིས་འགོད་ཡིག་ཚགས་ནང་།

 1. Choose Insert - Image.

 2. ཡིག་ཆ་འདེམས།"ཡིག་ཆའི་རིགས་"སྒྲོམ་ནང་ དམིགས་ངེས་རིགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འདེམས་པ་ཚད་བཀག་བྱེད།

 3. གལ་ཏེ་གདོད་པའི་ཡིག་ཆའི་ཐག་སྦྲེལ་འདོད་ན་ "ཐག་སྦྲེལ་"སྒྲོམ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  གལ་ཏེ་"ཐག་སྦྲེལ་"སྒྲོམ་བདམས་ ཐེངས་རེ་ཡིག་ཚགས་བཟོ་བཅོས་ཡང་ན་བླུགས་ བསྐྱར་དུ་གནས་རིས་བཪྙན་རིས་བླུགས། མ་ཟད་ ཡག་ཚགས་ནང་བསྐྱར་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་བཪྙེས་རིས་ཀྱི་རང་གནས་ཟུར་དེབ་ཀྱི་གོ་རིམ་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་མ་ཟད་ བཪྙན་རིས་མངོན།

  ག་ཏེ་"ཐག་སྦྲེལ་"སྒྲོམ་མེད་འདེམས་ ཐེངས་དང་པོ་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་སྐབས་བཟོ་པའི་ཟུར་དེབ་ཐོག་མཐའ་བར་དུ་བེད་སྤྱོད།

  ཐོག་མའི་ཐག་སྦྲེལ་བསྒར་འཛུད་ཀྱི་པར་རིས་བརྩིས་པར་བཙུད་འཇུག་བྱེད་ [རྩོམ་སྒྲིག་] - [ཐག་སྦྲེལ་...] འདེམས་དེ་ནས་"འགྲེལ་བ་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 4. "ཁ་ཕྱེ་"ཏེ་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

གནས་རིས་རྩོམ་སྒྲིག

Icons on the Image bar

When you select the bitmap image, the Image Bar offers you the tools for editing the image. Only a local copy is edited in the document, even if you have inserted an image as a link.

note

The Image Bar may look slightly different depending to the module you are using.


A number of filters are located on the Image Filter toolbar, which you can open with the icon on the Image Bar.

The original image file will not be changed by the filters. Filters are applied to an image only inside the document.

འཚག་འདེམས་འགའ་ཤས་འདེམས་སྐབས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་ གཞན་འཚག་འདེམས་ཆས་ཤུགས་ཚད་འདེམས་པ་སོགས་བཀོད་སྒྲིབ་བྱེད།

note

LibreOffice རིས་འགོད་བཟོ་བ་དང་LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་ནང་ ཡི་གེ་དང་རིས་དབྱིབས་གནོན་འཇུག་བྱེད་ བྱ་ཡུལ་དེ་དག་དང་གནས་རིས་མཉམ་དུ་འདེམས་ངེས་རྗེས་གནས་རེས་གསར་པའི་བཪྙན་རིས་བརྩིས་ནས་ཕྱིར་བཏོན་བྱེད།


The Image dialog

 1. Right-click the image and choose Image from the submenu to open a properties dialog.

 2. Change the properties of the selected image, then click OK.

གནས་རིས་ཉར་ཚགས།

གལ་ཏེ་གནས་རིས་བཪྙན་རིས་ཞིག་་ GIF、JPEG ཡང་ TIFF རྣམ་གཞག་སོགས་ཉར་ཚགས་ ངེས་པར་དུ་འདེམས་པ་མ་ཟད་གནས་རིས་བཪྙན་རིས་འདྲེན་བཏོན་བྱེད། བཀོང་སྤྱོད་དེ་LibreOffice རིས་འགོད་བཟོ་བ་དང་LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་སྤྱོད།

To export a bitmap in Draw or Impress:

 1. གནས་རིས་བཪྙན་རིས་འདེམས། གལ་ཏེ་འདེམས་དང་རིས་རྟགས་མཉམ་དུ་འདྲེན་བཏོན་བྱེད་པའི་བྱ་ཡུལ་གཞན་དགོས་ན་(དཔེར་ན་ཡི་གེ་)འདེམས་སྐབས་ Shift མཐེབ་གནོན་ཡང་ན་འདེམས་གཞི་སྒྲོམ་ཞིག་བྱ་ཡུལ་ཡོད་ཚད་འདེམས་པ་ཁ་ཕྱེ།

 2. [ཡིག་ཆ་] - [ཕྱིར་གཏོན་...]འདེམས།"ཕྱིར་གཏོན་"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ།

  The Export command writes the image with all applied filter effects to a file. The Save Image command in the context menu saves the image without any filter effects, if the image was inserted as a linked image. An embedded image will always be saved or exported with filters applied.

 3. "ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་"གཤམ་འཐེན་སྒྲོམ་ནང་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་འདེམས་ དཔེར་ན་ GIF ཡང་ན་ JPEG

 4. གལ་ཏེ་འདྲེན་བཏོན་འདེམས་ངེས་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་རེ་བ་བྱས་ན་ ""བདམས་པ་"སྒྲོམ་བདམས།

  གལ་ཏེ་"བདམས་པ་"སྒྲོམ་བདམས་མེད་ན་ ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཤོང་ངོས་ཧྲིལ་པོ་ཕྱིར་བཏོན་བྱེད།

 5. ཡིག་ཚགས་དེ་ལ་མིག་ཞིག་ནང་བཅུག་བྱེད་ དེ་ནས་"ཉར་ཚགས་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

To export a bitmap in Writer: Right-click the bitmap, choose Save Graphics. You see the Image Export dialog. Enter a file name and select a file type.

Please support us!