རྣམ་གཞག་ཉར་ཚགས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེ་

གཤམ་གྱི་བྱ་ཐབས་སྤྱོད་ རྣམ་གཞག་ཉར་ཚགས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེ།

  1. ཡིག་ཆ་ - ཁ་ཕྱེ་བ་འདེམས།

  2. ཡིག་ཆའི་རིགས་རེའུ་འགོད་ནང་རྣམ་གཞག་ཞིག་འདེམས།

  3. ཡིག་ཆའི་མིང་ཞིག་འདེམས་པ་མ་ཟད་ཁ་ཕྱེ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

If you always want the file dialogs to show another format by default, choose - Load/Save - General and select that format as Default file format.

ཡིག་ཆའི་ཁུག་ཞིག་གི་ཡིག་ཚགས་ཚང་མ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད།

ཕྱོགས་སྟོན་ཁ་ཕྱེ་ དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ Microsoft Word Microsoft Excel ཡང་ན་ Microsoft PowerPoint ཡིག་ཚགས་ཕྱོགས་ OpenDocument ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་འདྲ་ཕབ་དང་བརྗེ་སྒྱུར་འདྲེན་གཏོན་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁུངས་དཀར་ཆག་དང་དམིགས་འབེན་དཀར་ཆག་འདེམས་ གསལ་སྟོན་ནི་ཡིག་ཚགས་དང་ཡང་ན་/མ་པང་དེ་བཞིན་གཞན་གྱི་དེ་བས་མང་བའི་ནང་དོན་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་མིན་དེ་ཡིན།

Please support us!