སྤྱད་གཟིགས་ནང་།

ལྟོས་བཅས་དང་ལྟོས་མེད་ཐག་སྦྲེལ་

ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་སྐབས་ ངེས་པར་དུ་རྒྱུ་རྐྱེན་གཉིས་བསམ་ཞིབ་བྱེད་ ཉར་ཚགས་སྐབས་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་ནི་ལྟོས་བཅས་ཡང་ན་ལྟོས་མེད་ཡིན་མིན་དེ་བཞིན་ཡིག་ཆ་གནས་ཡོད་མེད་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

warning

ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་རོགས་རམ་དྲན་བརྡ་འོག་ HTML ཁུངས་ཡིག་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་ལྟོས་མེད་མཚོན་ཐབ་ཡིན་པ་མཐོང་ཐུབ་ འདི་ནི་LibreOffice ནང་ཁུལ་རྟག་དུ་ལྟོས་མེད་རྒྱུད་ལམ་ལས་ཁྲ་སྤྱོད། HTML ཕྱིར་གཏོང་སྐབས་ཡིག་ཆའི་ནང་གང་འདྲི་བ་ཁྱེད་རང་གྱི་ཕྱིར་གཏོན་བྱེད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལྟ་ཞིབ་ རྗེས་ཞིག་ནས་ཤེས་ཐུབ་ དཔེར་ན་སྐྱེས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ HTML ཡིག་ཆ་ཡིག་དེབ་བླུགས་པ་ཡང་ན་ཡིག་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་ཆས་ཁ་ཕྱེ་སྐབས་སྤྱོད་པ་བརྩིས།


Please support us!