ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་

ཐབས་ཚུལ་གཉིས་སྤྱད་དེ་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ ཡི་གེ་བསྒར་འཛུད་བརྩིས་བ་འམ་ཡང་ན་ གནོན་མཐེབ་བསྒར་འཛུད་བརྩིས། གནས་ཚུལ་འདི་གཉིས་འོག་ ཐོང་རུང་བའི་ཡི་གེ་ URL དང་མི་འདྲ།

Place the text cursor in the document at the point where you want to insert the hyperlink or select the text that you want to put the hyperlink on. Select Hyperlink command from the Insert menu. Alternatively click on the Icon Hyperlink icon on the Standard toolbar. The Hyperlink dialog appears.

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

ལག་རོགས་ནང་གི་འདྲུད་འཇོག་བརྒྱུད་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་གསལ་བཤད་ཡི་གེ་ ཁ་བྱང་ རིས་རྟགས་ རེའུ་མིག་ བྱ་ཡུལ་ དཀར་ཆག་ཡང་ན་ཤོག་བྱང་ཕྱོགས་སྟོན་བྱེད།


དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

གལ་ཏེ་ཡིག་དེབ་ནང་ཕྱོགས་སྟོན་རེའུ་མིག་གཅིག་གྱི་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ནས་ ལག་རོགས་ནང་བཤར་བྱང་"རེའུ་མིག་1"ཡིག་དེབ་ནང་འཐེན་འཇུག་བྱེད། དེར་བརྟེན་ངེས་པར་དུ་ལག་རོགས་ནང་འདྲུད་འཐིན་ཚུལ་"བསྒར་འཛུད་ནི་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་"འདེམས་པ་འདྲུད་འཐིན་བྱེད་


Please support us!