དྲས་སྦྱར་རི་མོ་མཛོད་ནང་བྱ་ཡུལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་

བྱ་ཡུལ་ཟུར་དེབ་ཡང་ན་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་ཡིག་ཚགས་བཟོ་ལྟ་ཞིན་བསྒར་འཛུད་བྱེད། བྱ་ཡུལ་གྱི་ཟུར་དེབ་ནི་ཐོག་མའི་བྱ་ཡུལ་རང་མཚན་ཡིན་ཐོག་མའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་ བཟི་པའི་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཟུར་དེབ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་མི་ཐེབ་;ཐག་སྦྲེལ་ནི་ཐོག་མའི་བྱ་ཡུལ་ལ་རྡན་ཐོག་མའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་བཟོ་པའི་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཐག་སྦྲེལ་ནང་མཚོན།

བྱ་ཡུལ་ནི་ཟུར་དེབ་བསྒར་འཛུདལ་བརྩིས།

 1. [རྒྱུན་སྤྱོད་ཡོ་བྱད་ཚང་]ཐོག་ནས་"དྲས་སྦྱར་རི་མོ་"རིས་རྟགས་ ཡང་ན་[བསྒར་འཛུད་] - [རི་མོ་]- [དྲས་སྦྱར་རི་མོ་]འདེམས་ནས་ དྲས་སྦྱར་རི་མོ་ཁ་ཕྱེ།

 2. གཙོ་དོན་འདེམས་པ།

 3. རྐྱང་རྡེབ་བརྒྱུད་བྱ་ཡུལ་འདེམས།

 4. བྱ་ཡུལ་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་སྐྱེལ་བྱེད་པ་འམ་ཡང་ན་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་ ད་ནས་[སྣོན་འཇུག་] - [འདྲ་ཕབ་]འདེམས།

བྱ་ཡུལ་ནི་ཐག་སྦྲེལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

 1. Open the Gallery by clicking the Gallery icon on the Standard bar, or by choosing Insert - Media - Gallery.

 2. གཙོ་དོན་འདེམས་པ།

 3. ལ་རྐྱང་རྡེབ་བརྒྱུད་བྱ་ཡུལ་འདེམས།

 4. Drag the object into the document while pressing the Shift and keys, or right-click to open the context menu and select Insert and Link.

བྱ་ཡུལ་ནི་རྒྱབ་ལྗོངས་པར་རེས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

 1. [རྒྱུན་སྤྱོད་ཡོ་བྱད་ཚང་]ཐོག་ནས་"དྲས་སྦྱར་རི་མོ་"རིས་རྟགས་ ཡང་ན་[བསྒར་འཛུད་] - [རི་མོ་]- [དྲས་སྦྱར་རི་མོ་]འདེམས་ནས་ དྲས་སྦྱར་རི་མོ་ཁ་ཕྱེ།

 2. གཙོ་དོན་འདེམས་པ།

 3. ལ་རྐྱང་རྡེབ་བརྒྱུད་བྱ་ཡུལ་འདེམས།

 4. གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་ མ་ཟད་[སྣོན་མཇུག་] - [རྒྱབ་ལྗོངས་] - [ཤོག་ངོས་བཀོད་སྒྲིག་]ཡང་ན་[དུམ་མཚམས་འདེམས་]

བྱ་ཡུལ་ཞིག་བྱ་ཡུལ་གཞན་གྱི་ཁྲ་རིས་(རི་མོ་)བསྒར་འཛུད་བྱེད།

 1. [རྒྱུན་སྤྱོད་ཡོ་བྱད་ཚང་]ཐོག་ནས་"དྲས་སྦྱར་རི་མོ་"རིས་རྟགས་ ཡང་ན་[བསྒར་འཛུད་] - [རི་མོ་]- [དྲས་སྦྱར་རི་མོ་]འདེམས་ནས་ དྲས་སྦྱར་རི་མོ་ཁ་ཕྱེ།

 2. གཙོ་དོན་འདེམས་པ།

 3. ལ་རྐྱང་རྡེབ་བརྒྱུད་བྱ་ཡུལ་འདེམས།

 4. Drag the object on to the other object in the document while pressing .

Please support us!