གནོན་མཐེབ་བསྒར་འཛུད་དང་རྩོམསྒྲིག་བྱེད་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཚོད་ཆས་ཡོ་བྱད་ཚང་སྤྱད་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་གནོན་མཐེབ་ གཞི་གྲངས་ཟིན་འགོད་ཀྱི་རེའུ་མིག་དང་ཚོད་ཆས་གཞན་མངོན་པ་གསབ་སྣོན་བྱེད།

ཡིག་ཚགས་ནང་གནོན་མཐེབ་གསབ་སྣོན།

 1. [མཐོང་རིས་] - [ཡོ་བྱད་ཚང་] - [རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས་]འདེམས།

 2. Push Button Icon

  "རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས་"ཡོ་བྱད་ཚང་སྟེང་ གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་རིས་རྟགས།

  ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་རྒྱ་གྲམ་དབྱིབས་ལ་འགྱུར།

 3. ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་སྒུལ་བརྒྱུད་གནོན་མཐེབ་རིས་འགོད་བྱེད།

 4. Right-click the button and choose Control Properties.

 5. གནོན་མཐེབ་ཀྱི་གཏོགས་གཤིས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

 6. གནོན་མཐེབ་ཤོག་བྱང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ རྒྱུན་གཏན་འདེམས་གཞི་ཁཱ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་ནས་ཤོག་བྱང་སྒྲོམ་ནང་ཡིག་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

 7. གནོན་མཐེབ་ཐོག་ཧུང་ཟུར་སྣོན་བྱེད་ བྱས་ལས་འདེམས་གཞི་ཁཱ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཧུང་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱི་གནོན་མཐེབ་བཀོལ་སྤྱོད་འགྲམ་མཐའི་ ... གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།གཏན་འཁེལ་བའི་ཧུང་གླེང་སྒྲོམ་ནང་ བེད་སྤྱོད་གྱི་ཧུང་འཚལ་ཐུབ་ དེ་རྗེས་"གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 8. གཏོགས་གཤིས་ཁ་རྒྱབ་ གླེང་སྒྲོམ་གནོན་མཐེབ།

 9. (འདེམས་རུང་)ཚོད་ཆས་རེའུ་བྱང་གྱི་གཏོགས་གཤིས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

 10. Right-click the button and choose Form Properties.

 11. རེའུ་བྱང་གཏོགས་གཤིས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ།

 12. རེའུ་བྱང་གཏོགས་གཤིས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ དེ་ནས་ གླེང་སྒྲོམ་ཁ་རྒྱག

Please support us!