སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེ་བེད་སྤྱོད་

You can use Fontwork to create graphical text art objects.

སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་གསར་བཟོ་བྱེད།

 1. If you don't see the Drawing toolbar or the Fontwork toolbar, choose View - Toolbars to enable the toolbar.

 2. On the Drawing toolbar or on the Fontwork toolbar, click the Fontwork Gallery icon.

  Icon Fontwork Gallery

  Fontwork Gallery

 3. In the Fontwork Gallery dialog, select a Fontwork style and click OK.

  The Fontwork object is inserted into your document. Fontwork objects are Custom Shapes. Using the 3D Settings toolbar, you can switch the view at any time from 2D to 3D and back.

 4. བྱ་ཡུལ་ཆ་རྡེབ་བྱས་ཏེ་ཡིག་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་མ་ཚུལ་ནང་འཛུལ།

 5. རང་གི་ཡི་གེ་སྤྱད་དེ་ཁས་ལེན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེ་ཚབ་བརྗེ།

 6. Press Esc to exit text edit mode.

སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the key while you click.

  The Fontwork toolbar is displayed. If you do not see the Fontwork toolbar, choose View - Toolbars - Fontwork.

 2. [སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེ་ཡོ་བྱད་ཚང་]སྟེ་གི་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  གཤམ་གྱི་རིས་རྟགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེ་ཁྱད་ཆོས་གཞན་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the key while you click.

 2. རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས་ཡོ་བྱད་ཚང་ནང་གཏོགས་གཤིས་འདེམས། ཁྱེད་ཀྱིས་ཐིག་སྐུད་ཞེང་ཚད་ ཐིག་སྐུད་ཚོད་གཞི་ སྐོང་གསབ་ཚོས་གཞི་ སྐོང་གསབ་བཟོ་ལྟ་དེ་བཞིན་གཏོགས་གཤིས་གཞན་ཁ་ཤས་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

Please support us!