བཤེར་འཚོལ་གཏོགས་གཤིས་

Searching for attributes is available in the Find & Replace dialog for text documents.

ཁྱེད་ཀྱིས་བཤེར་འཚོལ་གྱི་གཏོགས་གཤིས་ཁྱེར་(ཐད་ཀར་རྣམ་གཞག་ཅན་བརྒྱུད་ཡང་ན་བཟོ་ལྟའི་ཉེར་སྤྱོད་གཏོགས་གཤིས་བརྒྱུད་)བའི་ཡི་གེ། དཔེར་ན་ གལ་ཏེ་ཡིག་གཟུགས་གཏོགས་གཤིས་འདེམས་ཁས་ལེན་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཡི་གེའི་དངོས་དཔེ་བེད་མི་སྤྱོད་པ་ཡོད་ཚད་འཚོལ། ཐད་ཀར་ཨང་སྒྲིག་ཡིག་གཟུགས་གཏོགས་གཤིས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཡོད་ཚད་དང་དེ་བཞིན་བཟོ་ལྟའི་ནང་ཡིག་གཟུགས་གཏོགས་གཤིས་ཀྱི་ཡི་གེ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད།

tip

མིང་བརྒྱུད་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཡིག་དེབ་ཞིག་སྤྱོད་པ་བཙལ་འཚོལ་LibreOffice ཡི་གེ་ལས་སྣོན་གྱི་བཙལ་འཚོལ་དང་ཚབ་རྗེས་གླེང་སྒྲོམ་ནང་རྣམ་གཞག་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།


note

After you select the attributes that you want to search for, the Paragraph Styles box in the Other options area of the LibreOffice Writer Find & Replace dialog changes to Including Styles.


note

གལ་ཏེ་འདིའི་གཏོགས་གཤིས་བཤེར་འཚོལ་བྱེད་པ་ཏེ་མཐལ་སྐར་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་རྣམ་པའི་བཀོད་སྒྲིག་གི་ཡིག་དེབ་ཡིན་ན་ རྣམ་པའི་སྒྲོམ་ཡང་འདེམས་རོགས་གནང་།


note

The search criteria for attributes are listed below the Find box.


ཡིག་གཟུགས་བཟོ་བཅོས་ཡོད་ཚད་བཤེར་འཚོལ་བྱེད།

  1. རྩོམ་སྒྲིག་ - བཙལ་འཚོལ་དང་ཚབ་རྗེས་འདེམས།

  2. Clear the Find text box if necessary.

  3. གཏོགས་གཤིས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  4. གཏོགས་གཤིས་གླེང་སྒྲོམ་ནང་ ཡིག་གཟུགས་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བདམས་ དེ་ནས་"གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

    In the Find & Replace dialog, you now can read "Font" below the Find text box.

  5. བཙལ་འཚོལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

ཐད་ཀར་ཡང་ན་བཟོ་ལྟ་འཚམ་པ་གཏན་འཁེལ་བརྒྱུད་ཡིག་གཟུགས་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་གནས་ས་ཡོད་ཚད་འཚོལ།

བཙལ་འཚོལ་དང་ཚབ་རྗེས་མ་ཚུལ་བསྐྱར་སྒྲིག་བྱེད།

མིག་སྔའི་གཏོགས་གཤིས་ཀྱི་བཤེར་འཚོལ་འཚམ་འཇོག་བྱེད་ བཙལ་འཚོལ་དང་ཚབ་རྗེས་གླེང་སྒྲོམ་དེ་མ་ཚུལ་རྒྱུན་གཏན་བསྐྱར་སྒྲིག་བྱེད།

Please support us!