བཪྙན་སྐྱེལ་བསྐུར་དང་LibreOffice སྡེབ་སྒྲིག་བཪྙན་སྐྱེལ་

གལ་ཏེ་ཐད་ཀར་ LibreOffice ནང་བཪྙན་སྐྱེལ་ཞིག་སྐྱུར་ན་ སྙོམས་གསོ་འབྲེལ་སྙོམ་ཆས་དང་བཪྙན་སྐྱེལ་སྒུལ་འདོད་བྱ་རིམ་དགོས། བཪྙན་སྐྱེལ་སྒུལ་འདེད་བྱ་རིམ་ཞིག་བརྒྱུད་ ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རིམ་ནི་གཏག་པར་ཆས་བེད་སྤྱོད་པ་ཞིན་བཪྙན་སྐྱེལ་སྙོམས་གསོ་འབྲེལ་སྙོམ་ཆས་སྒུལ་སློང་བྱེད།

"གཏག་པར་"གླེང་སྒྲོམ་བཪྙན་སྐྱེལ་བསྐུར་བ་བརྒྱུད་

 1. ཡིག་ཆ་ - གཏག་པར་ཁ་ཕྱེ་གཏག་པར་གླེང་སྒྲོམ་འདེམས་ དེ་ནས་མིང་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་གི་བཪྙན་སྐྱེལ་སྒུལ་འདེད་བྱ་རིམ་འདེམས།

 2. "གཏན་འཁེལ་"རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དེ་བཪྙན་སྐྱེལ་ཆས་སྒུལ་འདེད་བྱ་རིམ་གྱི་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་ གཞན་ཡང་བཪྙན་སྐྱེལ་གྱི་ཡིག་ལེན་མཁན་འདེམས།

སྡེབ་སྒྲིག་ LibreOffice བཪྙན་སྐྱེལ་རིས་རྟགས།

LibreOffice སྡེབ་སྒྲིག་བྱེད་ ཁྱེད་ཀྱི་འོག་གི་རིས་རྟགས་ཁོ་ནར་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་བཪྙན་སྐྱེལ་རྩིས་ནས་རང་འགུལ་བསྐུར།

 1. Choose - LibreOffice Writer - Print.

 2. "བཪྙན་སྐྱེལ་"ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང་ཁྱེད་ཀྱི་བཪྙན་སྐྱེལ་ཆས་སྒུལ་འདེད་བྱ་རིམ་འདེམས་ དེ་ནས་ གཏན་འཁེལ་དང་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་བརྒྱབ།

 3. ཚད་གཞི་ཚང་སྣེ་མེད་པའི་མདའ་རྩེ་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། གཤམ་འཐེན་ཚལ་ཐོ་ནང་ རང་མཚན་འཇོག་འདེམས།

  རང་མཚན་འཇོག་གླེང་སྒྲོམ་གྱི་ཡོ་བྱད་ཚང་འདེམས་གཞི་ཁཱ་ཤོག་ངོས་མཐོན་སྲིད།

 4. བཀའ་ཚིག་གསབ་སྣོན་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 5. "ཡིག་ཚགས་"རེགས་དབྱེ་འདེམས་ དེ་ནས་"ཁས་ལེན་བཪྙན་སྐྱེལ་བསྐུར་"བཀའ་ཚིག་འདེམས།

 6. གསབ་སྣོན་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་ཁ་རྒྱབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 7. ཡོ་བྱད་ཚང་འདེམས་གཞི་ཁཱ་ཤོག་ངོས་ཐོག་ འོག་གི་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་རིས་རྟགས་གསར་པ་དགོས་ངེས་ཀྱི་གནས་སའི་ཐོག་འཇོག། "གཏན་འཁེལ་"རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  ཁྱེད་ཚད་གཞི་ཚང་ཐོག་རིས་རྟགས་གསར་པ་ཞིག་ཡོད་མིན་ མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་བཪྙན་སྐྱེལ་བསྐུར།

Please support us!