ལས་ཁྲའི་ས་ཁོངས་ནས་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱེད་

  1. ཁྱེད་ཀྱིས་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་དང་ལས་དེབ་ཁ་ཕྱེས།

  2. ཁྱེད་ཀྱིས་འདྲ་ཕབ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ལས་ཁྲའི་ས་ཁོངས་བདམས།

  3. གལ་ཏེ་བདམས་པའི་ས་ཁོངས་དགོས་ཁོ་ཡོད་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་བདམས་པའི་ས་ཁོངས་ནང་འཇོག་པ་དང་ ཙིག་རྟགས་གནོན་མཐེབ་གནོན་འཛིན་པ་མ་ཟད་ཙིག་རྟགས་གནོན་འཛིན་ཐག་ཏེ་དུས་ཚོད་གང་འཚམ་ཞིག་རེ་སྒུག་བྱེད་ དེ་རྗེས་ས་ཁོངས་ཡིག་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་སྒུལ་བྱེད།

  4. ཡིག་དེབ་འོད་རྟགས་དེ་ལས་ཁྲའི་ས་ཁོངས་བསྒར་འཛུད་དགོས་ངེས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་འོད་ཕྲོད་སྐབས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་ལྷོད་དུ་གཏོང། ལས་ཁྲའི་ས་ཁོངས་ནི་ OLE བྱ་ཡུལ་དང་བརྩིས་ཏེ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

  5. ཁྱེད་ཀྱིས་ནམ་ཡང་ OLE བྱ་ཡུལ་བདམས་པ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

  6. OLE བྱ་ཡུལ་འདི་ཆ་རྡེབ་བྱེད་ན་དེ་རྩོམ་སྒྲིག་ཆོག

    Alternatively, select the object and choose Edit - OLE Object - Edit or choose Edit from the context menu. You edit the object in its own frame within the text document, but you see the icons and menu commands needed for spreadsheets.

  7. ཁ་ཕྱེ་བ་བརྒྱུད་ཁྱེད་ཀྱིས་ OLE བྱ་ཡུལ་གྱི་ཁུགས་ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེ།

Please support us!