Adding Graphics to the Gallery

འདྲུད་འཇོག་བརྒྱུད་ ཡིག་ཚགས་ཤིག་(དཔེར་ན་ HTML ཤོག་ངོས་)ནང་གི་པར་རིས་དྲས་སྦྱར་རི་མོ་མཛོད་ནང་བཅུག

  1. གསབ་སྣོན་པར་རིས་ཀྱི་དྲས་སྦྱར་རི་མོ་གཙོ་དོན་མངོན།

  2. ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་པར་རིས་ཐོག་འཇོག་ ཡིན་ན་འང་དེ་རྐྱང་རྡེབ་མ་བྱེད།

  3. གལ་ཏེ་ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་ལག་དབྱེབས་ལ་འགྱུར་ན་ པར་རིས་དེ་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་ཞིག་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད་པ་མཚོན། དུས་འདིར་ མཐེབ་དང་ཆ་གཅིག་པར་རིས་དེ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་དེ་བདམས་ ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཐག་སྦྲེལ་ཁ་མི་ཕྱེ།

    གལ་ཏེ་ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་ལག་དབྱིབས་ལ་འགྱུར་མེད་ན་ ཁྱེད་ཀྱི་ཐད་ཀར་པར་རིས་རྐྱང་རྡེབ་དེ་བདམས།

  4. པར་རིས་འདེམས་རྗེས་ ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལྷེད་བསྐྱར་དུ་པར་རིས་ཐོག་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། པང་རིས་ལ་ཡང་བསྐྱར་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་མ་ཟད་ ཙིག་རྟགས་མཐེབ་སྐར་ཆ་གཉིས་ཡན་གནོན་འཛོན་བྱེད། པར་རིས་ནང་ཁུལ་ནང་ཉར་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

  5. ད་ལྟ་ཁྱོད་ཀྱིས་པར་རིས་དྲས་སྦྱར་རི་མོ་མཛོད་ནང་ འདྲུད་སྒུལ་བྱེད་ བར་དུ་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལྷེད་དུ་གཏང་།

Please support us!