དྲས་སྦྱར་རི་མོ་མཛོད་ནང་པར་རིས་འདྲ་ཕབ་བྱེད་

པར་རིས་ཤིག་དྲས་སྦྱར་རི་མོ་མཛོད་ནས་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་འཐེན་བྱེད་ གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ཡིག་ཚགས་ནང་གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་ཡིག་ཚགས་ནང་ པར་རིས་དེ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐད་ཀར་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ཐོག་པར་རིས་གློད་ན་ གཤམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་དོ་སྣང་བྱེད།

Please support us!