གཞི་གྲངས་ཁུངས་མཐོང་རིས་འདྲུད་འཇོག་་

གཞི་གྲངས་ཁུངས་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ནི་ཡིག་དེབ་བམ་ཡང་ན་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ཡིག་ཚགས་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ ཡང་ན་གཞི་གྲངས་ཁུངས་གཞིག་ནས་རེའུ་བྱང་སོགས་བཀོལ་སྤྱོད་གསར་བཟོ་བྱེད་ མྱུར་བདེའི་མཐེབ་བྱ་ཐབས་སྤྱད་དེ་འདྲུད་འཇོག་བྱེད་སྤྱོད།

གཞི་གྲངས་སྐབས་ཀྱི་ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་འདྲ་ཕབ་བྱེད་

འདྲུད་འཇོག་བརྒྱུད་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

གལ་ཏེ་འདྲུད་འཇོག་བཀོལ་སྤྱོད་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ འོད་རྟགས་ཡིག་ཚགས་ནང་འཇོག་པ་མ་ཟད་ རྩོམ་སྒྲིག་ - ཕྱིར་འཐེན་འདེམས།

tip

འདྲུད་འཇོག་བརྒྱུད་ ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱེད།


tip

འདྲུད་འཇོག་བྱེད་ནུས་སྤྱད་དེ་ཡིག་དེབ་རེའུ་མིག་ཡང་ན་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གི་འདེམས་ངེས་ས་ཁོངས་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཐོན་ཁུང་དོ་དམ་ཆས་ཀྱི་རེའུ་མིག་ཤོག་ཚད་ནང་འདྲུད་སྐྱེལ་བྱེད།


tip

འདྲུད་འཇོག་བརྒྱུད་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཡིག་དེབ་དངོས་གཞི་གྲངས་ཁུངས་མཐོང་རིས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱེད།


ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་གཞི་གྲངས་བེད་སྤྱད།

གཞི་གྲངས་ཁུངས་མཐོང་རིས་ནང་སྟར་ཁ་བྱང་ཐོག་གི་ཡིག་དུམ་མིང་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་འཇུག་བྱེད་ ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་བསྒར་འཛུད་བྱེད། རྣམ་གཞག་ཆ་འཕྲིན་ཡིག་འཆར་འགོད་སྐབས་ལྷག་པར་དུ་བེད་སྤྱོད་ཡོད་ ཁྱེད་ལ་ཁྱིམ་གྱི་གནས་ཡུལ་ གནས་ཡུལ་རྣམ་གཞག་སོགས་དགོས་ངེས་ཡིག་དུམ་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་འཇོག་བྱེད་ན་འགྲིག

ཟིན་འགོད་ཆ་ཚང་བ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཁ་བྱང་འདེམས་པ་མ་ཟད་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་སྐྱེལ་བྱེད། ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་སྐབས་ གཞི་གྲངས་མཛོད་སྟར་བསྒར་འཛུད་གླེང་སྒྲོམ་མངོན་གཞན་ཡང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་སྤྱད་མིན་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ དེ་བཞིན་གཞི་གྲངས་ནི་ཡི་གེ་རེའུ་མིག་ཡང་ན་ཡིག་དུམ་གྱི་རྣམ་པ་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ཡིག་ཚགས་ཡོད་ཚད་སྔོན་འདེམས་ངེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ཡིག་ཚགས་ཡོད་ཚད་སྔོན་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཟིན་འགོད་ཚང་མ་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

རེའུ་མིག་ཡིག་ཚགས་ཉེར་སྤྱོད་གཞི་གྲངས།

གཞི་གྲངས་ཁུངས་མཐོང་རིས་ནང་གི་ཕྲེང་བརྒྱུད་པ་མ་ཟད་ དེ་ལས་ཁྲའི་ནང་འདྲུད་འཇོག་བྱེད་གཞི་གྲངས་གཤར་བྱང་གཅིག་གམ་མང་དག་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གི་མིག་སྔའི་ལས་ཁྲའི་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད། གཞི་གྲངས་ནི་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ཀྱི་གནས་ས་གློད་པའོ་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

ཡིག་དེབ་རེའུ་བྱང་ནང་ཞིག་ནང་ཚོད་ཆས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

ཡིག་དེབ་རེའུ་བྱང་གསར་བཟོ་དང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཐག་འགྲེལ་སྐབས་འདྲུད་འཇོག་བརྒྱུད་ གཞི་གྲངས་ཁུངས་མཐོང་རིས་ནང་ཚོད་ཆས་སྐྱེ་གྲུབ་བྱེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཞིག་སྟར་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་སྐབས་ འདྲུད་འཇུག་བྱེད་སྐབས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་དུམ་ཞིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། འདྲུད་འཇུག་དང་དུས་མཚུངས་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་ Shift+ གནོན་འཛིན་ སྒྱུར་གཏོགས་ཤོག་ཐང་ཡིག་དུམ་ཚོ་སྒྲིག་གི་ཡི་གེའི་ཡིག་དུམ་ནི་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡིག་གེའི་ཡིག་དུམ་འདི་ཁྱེད་ཀྱིས་རེའུ་བྱང་ནང་དགོས་ངེས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཚང་མའི་ཆ་འཕྲིན་འདུས་ཡོད།

Please support us!