ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་

རིས་རྟགས་འདི་སྤྱད་དེ་འབྲེལ་ཡོད་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་དེ་བས་ནུས་ལྡན་གྱིས་བྱ་རིམ་གྱི་དྲན་བརྡ་བེད་སྤྱོད་ཐོབ་ཐུབ།

ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་དང་མིང་སྤྱད་དེ་མིག་སྔའི་རང་གནས་གཞི་གྲངས་སྨྱན་བྱེད་ དྲ་རྒྱའི་སྒུལ་འདོད་ཆས་ཡང་ན་ Internet ཐོག་ཉར་ཚགས་བྱེད་ མི་འདྲ་བའི་ཡིག་ཆ་ཡོད་ཚད་བཅོས་འབྲི་བྱེད།

གསར་བཟོ་བྱེད་པའི་ཡིག་ཆ་ཐེངས་དང་པོ་ཉར་ཚགས་སྐབས་ "གཞན་ཉར་"གླེང་སྒྲོམ་མངོན་ ཁྱེད་ཀྱིས་འདིར་ཡིག་ཆའི་མིང་དཀར་ཆག་དང་སྒུལ་འདེད་སྡེར་ཡང་ན་ སྒྲིལ་ནང་བཅུག་བྱེད། གླེང་སྒྲོམ་འདི་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་[ཡིག་ཆ་] - [གཞན་ཉར་...]སྒུལ་སློང་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

You can set the automatic creation of a backup copy under - Load/Save - General.


Automatic extension to the file name

When saving a file, LibreOffice always appends an extension to the file name, except when the file name already has an extension that matches the file type. See the list of ODF extensions.

Some examples for the automatic extensions are listed in the following table:

You enter this file name

You select this file type

File is saved with this name

my file

LibreOffice ཡིག་དེབ།

my file.odt

my file.odt

LibreOffice ཡིག་དེབ།

my file.odt

my file.txt

LibreOffice ཡིག་དེབ།

my file.txt.odt

my file.txt

Text (.txt)

my file.txt


Please support us!