རང་འགུལ་ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་

ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་ཐེངས་རེར་གྲབས་ཆས་ཡིག་ཆ་གསར་བཟོ་བྱེད།

  1. Choose - Load/Save - General.

  2. བྲིས་རྟགས་རང་འགུལ་གྱིས་གྲབས་ཆས་ཟུར་དེབ་གསར་བཟོ་བྱེད།

གལ་ཏེ་རང་འགུལ་གྱིས་གྲབས་པའི་ཟུར་དེབ་འདེམས་གཞི་གསར་བཟོ་བྱེད་པ་ ཡིག་ཆའི་མིག་སྔའི་པར་གཞི་ཉར་ཚགས་སྐབས་པར་གཞི་ཪྙིང་པ་ནི་རྟག་ཏུ་ གྲབས་པའི་དཀར་ཆག་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད།

n སྐར་ཆ་རེའི་རང་འགུལ་གྱིས་སླར་གསོའི་ཆ་འཕྲིན་ཉར་ཚགས་བྱེད།

  1. Choose - Load/Save - General.

  2. བྲིས་རྟགས་རང་འགུལ་གྱིས་སླར་གསོའི་ཆ་འཕྲིན་དུས་ཚོད་བར་ཆོད་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ་མ་ཟད་དུས་ཚོད་བར་ཆོད་འདེམས།

བཀའ་ཚིག་འདི་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་དགོས་ངེས་ཆ་འཕྲིན་ནང་གསོག་ཉར་བྱེད་ཐོར་སྐབས་སླར་གསོ་བྱེད་ གཞན་ཡང་ཐོར་སྐབས་གལ་ཏེ་ LibreOffice ནི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་"རང་འགུལ་གྱིས་སླར་གསོའི་"ཆ་འཕྲིན་ཡོད་ཚོད་ཁ་ཕྱེ་པ་རང་འགུལ་ཉར་ཚགས་དེ་ཚོད་བགམ་བྱེད་སྲིད།

Please support us!