རེའུ་བྱང་སྤྱད་དེ་འཚགས་འདེམས་ཆས་བཙལ་འཚོལ་བྱེད་

  1. གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་གྱི་རེའུ་བྱང་ཡིག་ཚགས་འདུས་པ་ཁ་ཕྱེས།

    As an example, open an empty text document and press + Shift + F4 keys. Open the bibliography database table biblio in the data source view. While pressing Shift+, drag a few column headers into the document so that the form fields are created.

  2. On the Form Controls toolbar, click the Design Mode On/Off iconIcon to turn off the design mode.

  3. On the Form Navigation toolbar, click the Form-Based Filters iconIcon. The current document is displayed with its form controls as an empty edit mask. The Form Filter toolbar appears.

  4. ཡིག་དུམ་གཅིག་གམ་གཉིས་ནང་འཚག་འདེམས་ཆས་ནང་བཅུག་བྱེད། དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་ གལ་ཏེ་ཡིག་དུམ་མང་དག་ནང་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་ནང་བཅུག་བྱེད་ན་ ནང་བཅུག་གི་ཆ་རྐྱེན་(གཏན་ཚིག་ AND)འདི་དག་ཡོད་ཚད་དང་འཚགས་པ་དགོས།

More information about wildcards and operators can be found in Query Design.

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་རེའུ་བྱང་འཚགས་འདེམས་ཆས་ཡོ་བྱད་ཚང་ཐོག་རེའུ་བྱང་ཚུལ་འཚགས་འདེམས་ཆས་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་ནི་འཚགས་འདེམས་ཆས་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་ རེའུ་བྱང་ཕྱོགས་སྟོན་ཡོ་བྱད་ཚང་ མཐོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད་མིག་བཤར་ཪྙེད་པའོ་ཟིན་འགོད་བྱ་ཆོག

གལ་ཏེ་རེའུ་བྱང་འཚགས་འདེམས་ཆས་ཡོ་བྱད་ཚང་ནང་གི་ཁ་རྒྱབ་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ འཚག་འདེམས་བརྒྱུད་མེད་པའོ་རེའུ་བྱང་མངོན།

Click the Apply Filter iconIcon on the Form Navigation toolbar to change to the filtered view.

The filter that has been set can be removed by clicking Reset Filter/Sort iconIcon.

འཚགས་འདེམས་ཆས་ལག་རོགས་བེད་སྤྱོད་

རེའུ་མིག་ཡིག་ཚགས་དང་རེའུ་བྱང་ཡིག་ཚགས་བཙལ་འཚོལ་བྱེད་

Please support us!