བཙལ་འདྲིའི་བེད་སྤྱོད་

གལ་ཏེ་རྒྱུན་པར་འཚགས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ལ་གཞིགས་ནས་མཚན་འཇོག་བྱས་འཔི་གཞི་གྲངས་བུ་ཚགས་འབའ་ཞིག་ལ་འཚམས་འདྲི་བྱ་དགོས་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་བཙལ་འདྲིའི་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག། དེ་ནི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་བཤད་ནས་གཞི་གྲངས་ཀྱི་མཐོང་རིས་གསར་པའི་མིང་འཚགས་འདེམས་བྱེད་པ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའོ་རེའུ་མིག་པར་དབྱིབས་ཀྱི་མིག་སྔའི་གཞི་གྲངས་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ཆོག

སྤྱད་ནས་བཙལ་འདྲིའི་གསར་པ་འཛུགས་ཐུབ།

In LibreOffice you can create a new query using the Query Wizard:

  1. བཙལ་འདྲིའི་གསར་པ་འཛུགས་དགོསདགོས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ།

  2. གཞི་གྲངས་མཛོད་སྒེའུ་ཁུང་གི་གཡོན་གྱི་ཕྲ་མིག་ནང་ བཙལ་འདྲིའི་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  3. སྣེ་སྟོན་སྤྱད་ནས་བཙལ་འདྲིའི་གསར་འཛུགས་བྱ་བར་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

ཇུས་འགོད་མཐོང་རིས་སྤྱད་ནས་བཙལ་འདྲིའི་གསར་པ་འཛུགས་པ།

  1. བཙལ་འདྲིའི་གསར་པ་འཛུགས་དགོསདགོས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ།

  2. གཞི་གྲངས་མཛོད་སྒེའུ་ཁུང་གི་གཡོན་གྱི་ཕྲ་མིག་ནང་ བཙལ་འདྲིའི་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  3. ཇུས་འགོད་མཐོང་རིས་སྤྱད་ནས་བཙལ་འདྲིའི་གསར་པ་འཛུགས་པརྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

You see the Query Design window.

Please support us!