གཞི་གྲངས་མཛོད་གསར་པ་གསར་འཛུགས་བྱེད་

  1. ཡིག་ཆ་ - གསར་འཛུགས་ - གཞི་གྲངས་མཛོད་འདེམས་པ།

    This opens the Database Wizard, where you create a new database file.

  2. "གཞི་གྲངས་མཛོད་སྣེ་སྟོན་"ནང་ བདམས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་རིགས་ དེ་ནས་འདེམས་གཞི་དེ་བདམས་ནས་རྗེས་མའི་སྣེ་སྟོན་ལ་རྩིས་བའི་"རེའུ་མིག་སྣེ་སྣོན་"ཁ་ཕྱེ།

    The Table Wizard helps you to add a table to the new database file.

Please support us!