ཡིག་ཚགས་ནས་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་སྒོ་ནས་གཞི་གྲངས་འདྲེན་འཇུག་དང་འདྲེན་སྟོན་

གལ་ཏེ་ ODBC ཐག་སྦྲེལ་མ་ཚུད་ཅིང་ dBase འདྲེན་འཇུག་དང་འདྲེན་སྟོན་བྱས་མི་རུང་བའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་དང་གཞི་གྲངས་བརྗེ་དགོས་ན་རྒྱུན་སྤྱོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་སྤྱད་ཆོག

གཞི་གྲངས་ LibreOffice

ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་ཟིཟི་གི་གཞི་གྲངས་ཤིག་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་སྐབས་ཁྱེད་ཀྱིས་ LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གི་འཚགས་འཇུག་ཕྱིར་བཏོན་སྤྱད་ཆོག

  1. ཁུངས་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནས་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་སྒོ་ནས་དགོས་ངེས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་འདྲེན་བཏོན་བྱེད། CSV ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་བེད་སྤྱོདསྤྱོད་པར་འགྲོ་འགོད་འདོན། རྣམ་གཞག་དེར་བར་གཅོད་རྟགས་ (མཚམས་རྟགས་དང་འབྱེད་རྟགས་ལྟ་བུ་) སྤྱད་ནས་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་བར་གཅོད་བྱེད་ མ་ཟད་ཕྲེང་ཕབ་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ་བརྒྱུད་ནས་ཟིན་འགོད་བར་གཅོད་བྱེད།

  2. ཡིག་ཆ་] - ཁ་ཕྱེ་མ་ཟད་ཡིག་ཆའི་རིགས་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང་ཡི་གེ " CSV"འདེམས་པ་ ཡིག་ཆ་འདེམས་པ་ ཁ་ཕྱེ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  3. Select "Text CSV" from the File type combo box. Click Open.

  4. "ཡི་གེ་འདྲེན་འཇུག་" གླེང་སྒྲོམ་ནང་མངོན་པ་ ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་འདུས་དགོས་པའི་གཞི་གྲསགྲས་གང་ཡིན་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

གཞི་གྲངས་LibreOffice ལས་ཁྲར་སྣོན་འཇུག་བྱས་རྗེས་ དགོས་ངེས་གཞིགས་ནས་དེར་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག། ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཞི་གྲངས་གཉིས་LibreOffice གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཉར་ཚགས་བྱེད།

CSV ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་ཕྱིར་གཏོན་བྱེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་མིག་སྔའི་ LibreOffice རེའུ་མིག་དེ་ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རིམ་གཞན་དག་ཚང་མས་ལས་སྣོན་བྱ་ཐུབ་པའི་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་ཅིག་ལ་ཕྱིར་བཏོན་བྱེད།

  1. ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་[ཡིག་ཆ་] - [གཞན་ཉར་...]འདེམས་པ།

  2. ཡིག་ཆའི་རིགས་ཚང་ནང་འཚགས་འདེམས་ཆས་"ཡི་གེ་ CSV" འདེམས་པ་དང་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཆའི་མིང་ནང་འཇུག་དང་སྦྲགས་ཉར་ཚགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  3. ཁྱེད་ཀྱིས་གླེང་སྒྲོམ་"ཕྱིར་བཏོན་ཡི་གེ་"མཐོང་ཐུབ་ གླེང་སྒྲོམ་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་རྟགས་ཚོགས་དང་ཡིག་དུམ་བར་གཅོད་རྟགས་དང་ཡི་གེའི་བར་གཅོད་རྟགས་བཅས་འདེམས་ཆོག་ རྡེབ་གནོན་གྱིས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། མ་ལག་གྱི་ཁྱེད་ལ་དྲན་བརྡ་བྱེད་པ་སྟེ་ མིག་སྔའི་རེའུ་མིག་ཉར་ཚགས་བྱེ།

Please support us!