འཕྲིན་གཏོང་དེབ་སྙན་ཐོ་བྱེད་

LibreOffice ནང་མི་འདྲ་བའི་ གཞི་གྲངས་ཁུངས་སྙན་ཐོ་བྱེད། སྙན་ཐོ་བྱས་རྗེས་ཡིག་དུམ་དང་ཚོད་འཛིན་ཆས་སྣ་ཚོགས་ནང་ གཞི་གྲང་ཁུངས་ཡིག་དུདུ་ནང་དོན་བེད་སྤྱོད་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་མ་ལག་འཕྲིན་གཏོང་དེབ་ནི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་དེ་རིགས་ཡིན།

LibreOffice མ་པང་དང་སྣེ་སྟོན་གྱིས་སྤྱད་པའི་ཡིག་དུམ་དེ་འཕྲིན་གཏོང་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་འཇོག གསོག་སློང་བྱས་རྗེས་ མ་པར་ནང་གི་རྒྱུན་སྲེལ་ཡིག་དུམ་དེ་རངའགུལ་གྱི་འཕྲིན་གཏོང་དེབ་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ནག་གི་ཡིག་དུམ་གྱིས་ཚབ་བྱེད།

ཚབ་རྗེས་བྱ་ཐུབ་འི་ཆེད་དུ་ངེས་པར་དུ་LibreOffice ནང་སྤྱོད་པའོ་འཕྲིན་གཏོང་དེབ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། ཐེངས་དང་པོར་མ་པང་སྒུལ་སློང་བྱད་སྐབས་(དཔེར་ན་ཚོང་དོན་འཕྲིན་ཡིག་མ་པར་)སྐབས་ རང་འགུལ་གྱིས་གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་མངོན་པ་འགྱུར་ ཆ་འཕྲིན་ཏེ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པར་རེ་བ་བྱེད། ཡང་ན་གཤམ་གསལ་གོ་རིམ་བརྒྱུད་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་ཆོག

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

The address book data is read-only in LibreOffice Base. It is not possible to add, edit, or delete address data from within Base.


གནས་ཡུལ་གཞི་གྲངས་ཁུངས་སྣེ་སྟོན།

"གནས་ཡུལ་གཞི་གྲངས་ཁུངས་སྣེ་སྟོན་"ཁོར་སྤྱོད་བྱ་དགོས་ན་ ཡིག་ཆ་ - སྣེ་སྟོན་ - གནས་ཡུལ་གཞི་གྲངས་འདེམས་རོགས་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་ཆ་འཕྲིན་སྐོར་ LibreOffice རོགས་རམ་ནང་གི་གནས་ཡུལ་གཞི་གྲངས་ས་བཅད་ལ་དཔྱད་གཟིགས་མཛོད།

ད་ཡོད་འཕྲིན་གཏོང་དེབ་ལག་སྒུལ་སྙན་ཐོ་བྱེད།

  1. Choose Tools - Address Book Source. The Templates: Address Book Assignment dialog appears.

  2. གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང་ མ་ལག་འཕྲིན་གཏོང་དེབ་ཡང་ན་འཕྲིན་གཏོང་དེབ་ལ་བརྩི་བའི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་འདེམས་ཆོག

  3. གལ་ཏེ་ད་དུང་ LibreOffice ནང་གི་མ་ལག་འཕྲིན་གཏོང་དེབ་དེ་གཞི་གྲངས་ཁུངས་སྙན་ཐོ་བྱས་མེད་ན་ དོ་དམ་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།གཞི་གྲངས་ཁུངས་དོ་དམ་གླེང་སྒྲོམ་ནང་མངོན་པ་ དེའི་ནང་འཕྲིན་གཏོང་དེབ་དེ་ LibreOffice ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་གསར་པར་སྙན་ཐོ་བྱེད། ཞིབ་ཕྲའི་ཆ་འཕྲིན་ནི་ ས་བཅད་རྗེས་མ་མ་ལག་འཕྲིན་གཏོང་དེབ་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ལ་བརྩི་བ།

  4. རེའུ་མིག་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ ནང་འཕྲིན་གཏོང་དེབ་ལ་བརྩིདགོས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་འདེམས་པ།

  5. གཏན་འཁེལ་ཡིག་དུམ་ནང་ "མིང་" "ཀུང་སི" "ཚན་པ་"སོགས་ཡིག་དུམ་དང་འཕྲིན་གཏོང་དེབ་ནང་སྤྱད་པའི་དངོས་ཡོད་ཡིག་དུམམིང་ཕན་ཚུན་ཟླ་སྒྲིག་བྱེད།

  6. ལེགས་གྲུབ་ཚར་རྗེས་"གཏན་འཁེངས་"རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཀྱིས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་བརྒྱབ།

ད་ཆ་ནས་བཟུང་ ཁྱེད་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཏེ་ LibreOffice ནང་འཕྲིན་གཏོང་དེབ་སྙན་ཐོ་བྱས་ཡོད། གལ་ཏེ་ཚོང་དོན་ཆ་འཕྲིན་རིགས་འབྱེད་ནང་ནས་མ་པང་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ན་ LibreOffice རང་འགུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་འཕྲེང་ཡིག་ནང་ཡང་དག་པའི་ཡིག་དུམ་དུ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

Please support us!