ཪྙོག་འཛིན་གྱི་ཡི་གེ་པར་དབྱིབས་སྤྱོད་པའི་སྐད་ཡིག་

མིག་སྔར་ LibreOffice ཧིན་ཏུའི་སྐད་ དེའེ་སྐད་ ཤི་པོ་ལེའི་སྐད་དང་ཨ་རབ་སྐད་སོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱར་བྱེད་ CTL སྐད་བརྡ་

གལ་ཏེ་གཡན་ནས་གཡོན་གྱི་ཡི་གེའི་རྒྱུན་འདེམས་ན་ སྐོང་འཛུད་བྱས་པའི་ནུབ་ཡིག་ལ་གཡས་གཡོན་གྱི་གོ་རིམ་སྔར་བཞིན་སྤྱོད། འོད་རྟགས་ཀྱིས་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་དང་ལེན་གྱིས་གཡས་གཏད་མདའ་རྩེ་མཐེབ་གནོན་ འོད་རྟགས་དེ་"ཡི་གེའི་མཐའ་འཇུག་གནས་ས་";ལ་སྤོགཡོན་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་གནོན་ནས་འོད་རྟགས་དེ་ཡི་གེ་གོང་འཛུགས་གནས་སར་སྤོ།

གཤམ་གྱི་མཐེབ་གང་རུང་ནང་གི་གཅིག་གནོན་་པ་རྒྱུད་ནས་ཡིག་གེ་འབྲི་བའི་ཁ་ཕྱོགས་ཐད་ཀར་དུ་འགྱུར་ཐུབ།

སྟང་མང་ཤོག་ལྷེའི་ནང་ས་ཁོངས་སོགས་སྒྲོམ་གཞི་དེ་གཡོན་ནས་གཡས་ཀྱི་ཡི་གེ་རྒྱུན་དུ་རྣམ་གཞག་ཅན་བཟོ་ སྟར་དང་པོ་ནི་གཡས་ཉར་ཡིན་ ཉར་མཇུག་ཤོག་ནི་གཡོན་སྟར་ཡིན།

LibreOffice ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ནང་དེའེ་སྐད་རྣམ་གཞག་གྱི་ཡི་གེར་གཤམ་གསལ་ཁྱད་ཆོག་ཡོད།

ཡིག་ཚགས་སྐད་བརྡ་འདེམས་

- Language Settings - Languages

- Language Settings - Complex Text Layout

Please support us!