རིས་མཚོན་ཁ་བྱང་རྩོམ་སྒྲིག

LibreOffice ཡིག་་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱས་པའོ་རིས་མཚོན་ཁ་བྱང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

  1. རིས་མཚོན་འདིར་ཆ་རྡེབ་བྱེད།

    རིས་མཚོན་འདིར་ཐལ་མདོག་མཐའ་སྒྲོམ་སྣོན་གཞིང་ ཚལ་ཐོའི་ཚང་ལ་རིས་མཚོན་བྱ་ཡུལ་རྩོད་སྒྲིག་གྱི་བཀའ་ཚིག་མངོན་པ།

  2. ཚད་ལྡན་ཁ་བྱང་ཡི་གེ་ཆ་རྡེབ། ཡི་གེ་དེར་མཐལ་མདོག་མཐའ་སྒྲོམ་གཅིག་སྣོན་ ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཆོག་ enterམཐེབ་སྤྱད་ནས་ཕྲེང་གསར་པ་འཛུགས་ཆོག

    If no title text exists, choose Insert - Titles to enter the text in a dialog.

  3. གལ་ཏེ་ཁ་བྱང་ཆ་རྡེབ་མིན་པར་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ ཙིག་རྟགས་སྤྱད་ནས་ཁ་བྱང་སྤོ་འགུལ་བྱེད།

  4. གལ་ཏེ་ཁ་བྱང་གཙོ་བོའི་རྣམ་གཞག་བཟོ་བཅོས་དགོས་ན་ རྣམ་གཞག་ - ཁ་བྱང་ - ཁ་བྱང་གཙོ་བོའི་འདེམས་རོགས།ཁ་སྔ་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ།

  5. གླེང་སྒྲོམ་ནང་སྤྱོད་ཆོག་པའི་འདེམས་གཞི་ཁཱ་བདམས་ནས་ མཁོ་བའི་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

  6. "གཏན་འཁེངས་"རྐྱང་རྡེབ་བྱས། ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་མཚོན་ཕུད་པའི་ཁུལ་དུ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་ རིས་མཚོན་རྩོམ་སྒྲིག་མ་ཚུལ་ལས་ཕྱིར་ཐོན།

Please support us!