ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་བྱང་བཟོ་བཅོས་

ཡིག་ཚགས་ལ་ཁ་བྱང་གཏན་ངེས་ཆོག། ཡིག་ཆ་དོ་དམ་ཆས་དངོས་སྤྱོད་བྱ་རིམ་འགས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་མིང་འཁྲིས་དུ་ཁ་བྱང་མངོན་པ།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་བྱང་ཇི་ལྟར་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

  1. Choose File - Properties. This opens the Document Properties dialog.

  2. གསལ་བཤད་འདེམས་གཞི་ཁཱ་འདམས།

  3. "ཁ་བྱང་"སྒྲོམ་ནང་ ཁ་བྱང་གསར་པ་འཇུག་རྗེས་"གཏན་འཁེངས་"གནོན།

Please support us!