དྲ་མིག་ནང་ཕྲེང་ཕབ་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་

LibreOffice ལས་ཁྲའི་དྲ་མིག་ནང་ཕྲེང་ཕབ་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

To insert a line break in a spreadsheet cell, press the +Enter keys.

བྱེད་ནུས་དེ་ཡིག་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་དྲ་མིག་གི་འོད་རྟགས་ནུས་པ་ལྡན་ གལ་ཏེ་འོད་རྟགས་ནང་འཇུག་ཕྲེང་ནང་ཡོད་ན་ནུས་པ་མེད། དེར་བརྟེན་སྔོན་ལ་དྲ་མིག་ལ་ཆ་རྡེབ་དགོས་ དེ་རྗེས་ཕྲེང་ཕབ་བྱ་ཡུལ་ཡིག་དེབ་གནས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དགོས།

note

You can search for a newline character in the Find & Replace dialog by searching for \n as a regular expression. You can use the text function CHAR(10) to insert a newline character into a text formula.


LibreOffice ལས་ཁྲའི་དྲ་མིག་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་འགྱུར་ན་རང་འགུལ་ཕྲེང་ཕབ་བྱེད།

  1. རང་འགུལ་ཕྲེང་ཕབ་བྱ་རྒྱུད་དྲ་མིག་འདེམས་དགོས།

  2. Choose Format - Cells - Alignment.

  3. རང་འགུལ་ཕྲེང་ཕབ་.

    note

    For automatic wrapping in XLS files, the rows in question should be set to Optimal Height.


LibreOffice ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་དྲ་མིག་ནང་ཕྲེང་ཕབ་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

To insert a line break in a text document table cell, press the Enter key.

ཡིག་དེབ་མཇུག་ནས་དྲ་མིག་མཇུག་མཐའ་ལེགས་སྐབས་རང་འགུལ་ཕྲེང་ཕབ་བྱེད།

Please support us!