རེའུ་མིག་དང་རེའུ་མིག་དྲ་མིག་གྱི་མཐའ་སྒྲོམ་མཚན་འཇོག་

སྔོན་སྒྲིག་མཐའ་སྒྲོམ་མ་ཚུལ་སྒྲིག་པ།

 1. བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་རེའུ་མིག་གི་དྲ་མིག་འདེམས་པ།

 2. [རེའུ་མིག་ཡོ་བྱད་ཚང་](ཡི་གེ་ལས་སྣོན་)འམ་[རྣམ་གཞག་ཡོ་བྱད་ཚང་]སྟེངགི་"མཐའ་སྒྲོམ་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་"མཐའ་སྒྲོམ་"སྒེའུ་ཁུང་ཁ་ཕྱེ།

 3. སྔོན་མཚན་འཇོག་གྱི་མཐའ་སྒྲོམ་བཟོ་ལྟ་ཞིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  བཀོལ་སྤྱོད་དེ་འདམས་ཟིན་བཟོ་ལྟ་དེ་རེའུ་མིག་དྲ་མིག་གི་བཟོ་ལྟ་མིག་སྔའི་མཐའ་སྒྲོམ་བཟོ་ལྟ་ནང་སྤྱོད།"མཐའ་སྒྲོམ་"སྒེའུ་ཁུང་སྟེང་གི་གཡོན་ངོས་ཀྱི་སྟོང་པའི་མཐའ་སྒྲོམ་བཟོ་ལྟ་བདམས་ན་མཐའ་སྒྲོམ་བཟོ་ལྟ་ཡོད་ཚད་གཙང་སེལ་ཐུབ།

རང་མཚན་འཇོག་མཐའ་སྒྲོམ་མ་ཚུལ་སྒྲིག་པ།

 1. བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་རེའུ་མིག་གི་དྲ་མིག་འདེམས་པ།

 2. Choose Table - Properties - Borders (Writer) or Format - Cells - Borders (Calc).

 3. སྤྱོད་པོའི་མཚན་འཇོག་ས་ཁོངས་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་པར་དབྱིབས་ནང་མངོན་པའི་མཐའ་འཁོར་འདེམས་རྒྱུ། སྔོན་ལྟའི་ནང་མངོན་པའི་མཐའ་འཁོར་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་མཐའ་འཁོར་བརྗེ་རེ་བྱེད།

 4. If you select more than one row or column, you can change the middle lines between rows or columns. Select the middle markers in the User-defined area.

 5. "ཐིག་སྐུད་"ས་ཁོངས་ནངབདམས་ཟིན་ མཐའ་སྒྲོམ་བཟོ་ལྟར་ཐིག་སྐུད་བཟོ་ལྟ་དང་ཚོས་གཞི་འདེམས་པ་ས་ཁོངས་ནངབདམས་ཟིན་ མཐའ་སྒྲོམ་བཟོ་ལྟར་ཐིག་སྐུད་བཟོ་ལྟ་དང་ཚོས་གཞི་འདེམས་པ།

 6. གཞན་པའི་མཐའ་སྒྲོམ་མཐའ་འཁོར་སྒྲིག་དགོས་ན་ གོང་གི་གོ་རིམ་གཉིས་བསྐྱར་ཟློས་བྱེད་རོགས།

 7. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area.

 8. "གཏན་འཁེངས་"རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་བཟོ་བཅོས་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

Please support us!