མངོན་པ་、བརྟེན་པ་དང་གབ་པའི་སྒེའུ་ཁུང་

LibreOffice ནང་གི་སྒེའུ་ཁུང་གབ་གཅིག་བརྟེན་འཇོག་ཆོག་ དཔེར་ན་"ལག་རོགས་"སྒེའུ་ཁུང། ཁྱེད་ཀྱིས་སྒེའུ་ཁུང་འདི་རྣམས་སྤོ་བ་དང་ ཆེ་ཆུང་འགྱུར་བ་ དེ་མཐའ་འཁོར་དུ་བརྟེན་པ་བཅས་ཆོག

བརྟེན་པ་དང་རྩེས་མེད་བརྟེན་པའི་སྒེའུ་ཁུང་།

སྒེའུ་ཁུང་བརྟེན་འཇོག་དགོས་ན་ གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་རིགས་གཅིག་སྤྱོད་རོགས།

ཡང་ཐབས་དེ་རྣམས་བཅས་ནས་མིག་སྔར་བརྟེན་ཆོག་ཟིན་པའི་སྒེའུ་གི་བརྟེན་འཇོག་རྩིས་མེད་ཆོག

མངོན་པ་དང་མངོན་ཟིན་ནས་བརྟེན་པའི་སྒེའུ་ཁུང་།

རིས་རྟགས་

སྒེའུ་ཁུང་མཐའ་འཁོར་སྟེང་གི་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ན་ བརྟེན་འཇོག་གི་སྒེའུ་ཁུང་མངོན་པ་འམ་གབ་པ་ རང་འགུལ་གབ་པའི་བྱེད་ནུས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཉེད་གབ་པའི་སྒེའུ་ཁུང་གི་མཐའ་འཁོར་ཞིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ནས་སྐབས་སྒེའུ་ཁུང་མངོན་ཆོག། ཡིག་ཚགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་སྐབས་ སྒེའུ་ཁུང་བསྐྱར་དུ་གབ་འགྲོ།

note

Docking toolbars and windows by drag-and-drop depends on your system's window manager settings. You must enable your system to show the full window contents when you move a window, instead of showing just the outer frame.


Please support us!